อาการเด็กสมาธิสั้น และวิธีพร้อมรับมือ

อาการเด็กสมาธิสั้น และวิธีพร้อมรับมือ

เด็กสมาธิสั้น หรือ Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในเด็ก มีอาการเด่นที่สุดคือการสมาธิสั้น และพฤติกรรมไม่สมดุลย์ ทำให้เด็กมีความยากลำบากในการจัดการกับตนเองและการเรียนรู้ในชั้นเรียน

อาการของเด็กสมาธิสั้นมีหลายอย่าง เช่น ขาดความสนใจ ไม่สามารถติดตั้งความสนใจในเรื่องที่น่าสนใจได้ ขาดความสามารถในการฟังและตอบสนองต่อคำพูดของผู้อื่น การพูดมากหรือพูดเสียงดังโดยไม่เห็นสาเหตุ การเคลื่อนไหวมากโดยไม่ได้ตั้งใจ อาการขี้ลืมและของที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การจำกัดความสามารถในการจัดการกับความสมดุลย์ของตนเอง และอื่นๆ


สำหรับการรับมือกับเด็กสมาธิสั้นจะต้องพิจารณาด้านต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อมของเด็ก และปัจจัยอื่นๆที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็ก เช่น สภาพจิตใจ การเรียนรู้ และการพัฒนาทางสังคม แต่ว่าทั้งนี้ไม่ใช่อาการที่ไม่สามารถรักษาได้ การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโดยทีมแพทย์สามารถช่วยบรรเทาอาการเด็กสมาธิสั้นได้ อาทิ การใช้ยา การทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และการส่งเสริมการเรียนรู้


อย่างไรก็ตามการรักษาอาจมีผลข้างเคียง และอาจจะไม่เหมาะกับเด็กทุกคน การจัดการพฤติกรรมและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับเด็กสมาธิสั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในการช่วยลดความเสี่ยงที่เด็กจะมีอาการหนักขึ้น


ส่วนการจัดการพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้นต้องเริ่มต้นด้วยการให้ความรักและความสนใจต่อเด็ก การสร้างความเข้าใจเด็กโดยการติดต่อสื่อสารอย่างเปิดเผย การให้การสนับสนุนในการจัดการกับตนเองและการเรียนรู้ การให้เชิญชวนให้เด็กมีการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับเด็กสมาธิสั้น เช่น การลดปริมาณสื่อดิจิทัล การลดแสงสว่างในบ้านหรือห้องเรียน และการสร้างสัญญาณบอกเตือนเพื่อช่วยเด็กให้มีสมาธิได้ดีขึ้น


สุดท้ายนี้ การรับมือกับเด็กสมาธิสั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความอดทนและความเข้าใจจากพ่อแม่ เด็กสมาธิสั้นอาจจะต้องใช้เวลานานขึ้นในการเรียนรู้และในการจัดการกับตัวเอง การสร้างสัญญาณบอกเตือนและการใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมสำหรับเด็กสมาธิสั้นจะช่วยอย่างมากในการช่วยเด็กมีสมาธิและเรียนรู้ได้ดีขึ้น โดยพ่อแม่สามารถช่วยเด็กได้โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ การให้กิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การเล่นเกมที่เน้นการเรียนรู้ การอ่านหนังสือ การเขียน การวาดภาพ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว เช่น การเต้นรำ การเล่นกีฬา และอื่นๆ

Reference

  1. “Efficacy of a Family-Based Cognitive-Behavioral Therapy for Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder” (2013) by J. A. Langberg et al. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3837322/
  2. “The Efficacy of Mindfulness-Based Interventions for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis” (2018) by H. Modesto-Lowe et al. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6112307/
  3. “Parent-Child Interaction Therapy for Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Meta-Analysis” (2018) by D. M. Frey et al. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6145996/
  4. “Effects of Neurofeedback on the Symptoms of ADHD: A Meta-Analysis” (2019) by J. Zhang et al. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6869689/
  5. “A Pilot Study of Mindfulness Meditation Training for Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Adulthood: Impact on Core Symptoms, Executive Functioning, and Emotion Dysregulation” (2020) by M. E. Gouda et al. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7152142/