ทารกเริ่มหัดพูดได้ตอนกี่เดือน 

ทารกเริ่มหัดพูดได้ตอนกี่เดือน

การพูดเป็นทักษะที่สำคัญในการพัฒนาของทารกและเด็ก เพราะเป็นวิธีการสื่อสารที่สำคัญในชีวิตประจำวัน แต่การพูดของทารกมีการพัฒนาที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น พัฒนาการทางสมอง การเรียนรู้ การมีโอกาสในการพูดกับผู้ใหญ่ และการฝึกฝนการพูดตั้งแต่เด็กๆ


โดยทั่วไปแล้ว ทารกจะเริ่มพูดเมื่อมีอายุประมาณ 9-12 เดือน โดยจะเริ่มด้วยการออกเสียงแบบซ้อนเสียง แล้วค่อย ๆ พัฒนาไปจนกลายเป็นการพูดที่ชัดเจนขึ้น โดยสามารถสื่อสารเบื้องต้นได้ และเข้าใจความหมายของคำพูดบ้าง


การสนทนากับทารกที่มีการพัฒนาการพูดอย่างดีมีความสำคัญอย่างมาก การใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม เช่น การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย การใช้คำที่เหมาะสมกับสิ่งที่ทารกกำลังทำ และการใช้คำตอบที่ชัดเจน สามารถส่งเสริมการพัฒนาการพูดของทารกได้อย่างดี


นอกจากนี้ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการพูดของทารกโดยการเล่นเกมหรือเพลงที่มีการใช้ภาษา เช่น การร้องเพลงเด็ก ๆ หรือการเล่นเกมที่มีการใช้ภาษาเป็นส่วนประกอบหลัก จะช่วยให้ทารกมีโอกาสฝึกฝนการพูดและฟังภาษาได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย


ส่วนการส่งเสริมการพูดของทารกยังสามารถทำได้โดยการใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง หรือการสร้างสถานการณ์ที่สนุกสนานและสร้างกำลังใจให้ทารกพูดเพิ่มเติม เช่น การเล่านิทานหรือการให้ทารกเล่าเรื่องที่เขาชอบ ทั้งนี้เป็นวิธีที่สามารถใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาการพูดของทารกได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สุดท้าย การส่งเสริมการพูดของทารกยังควรคู่กับการให้ความรักและการสนับสนุนในการเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะต่าง ๆ อื่น ๆ เพื่อให้ทารกมีการพัฒนาทักษะอย่างเต็มตัวในทุกๆด้าน


ดังนั้น การส่งเสริมการพูดของทารกควรคำนึงถึงแง่มุมหลากหลายและมีการใช้เทคนิคที่เหมาะสมต่อการพัฒนาการพูดของทารก ในที่สุด การส่งเสริมการพูดของทารกไม่เพียงเป็นการช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสาร แต่ยังเป็นการสร้างพัฒนาการทั่วๆไปของทารกในด้านต่าง ๆ ด้วย

Reference

  1. “Parental Language Input Patterns and Children’s Language Development Across Early Childhood: A Systematic Review” (2017) by A. Rowe and K. Snow. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5727355/
  2. “Talking to Toddlers: A Systematic Review and Meta-Analysis of the Efficacy of Programs Targeting Parent Language Input” (2018) by M. Rowe et al. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5904332/
  3. “The Effectiveness of Parent-Delivered Language Interventions for Children Who are Deaf or Hard of Hearing: A Systematic Review” (2020) by S. Briscoe et al. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7119989/
  4. “The Relationship Between Parental Language Input and Child Language Development: A Systematic Review” (2018) by L. Miller and M. Gillam. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5982192/
  5. “Parent-Implemented Communication Interventions for Infants and Toddlers with or at Risk for Language Delays: A Systematic Review and Meta-Analysis” (2018) by A. Kaiser et al. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5990991/