พัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กแรกเกิด 

พัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กแรกเกิด

เด็กแรกเกิดเป็นช่วงเวลาที่มีการพัฒนาทั้ง 4 ด้านหลักๆ คือด้านกายภาพ (Physical), ด้านสังคม (Social), ด้านปัจจัยสมอง (Cognitive) และด้านอารมณ์ (Emotional) ซึ่งทั้ง 4 ด้านนี้มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาของเด็กในช่วงเวลาต่อไป 

1 ด้านกายภาพ (Physical Development)
ในช่วงเวลาตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 2 ปี เด็กจะพัฒนาการด้านกายภาพอย่างรวดเร็ว โดยเด็กจะเรียนรู้การควบคุมและเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น การล้มลุก การเดิน การวิ่ง การกระโดด ฯลฯ ในช่วงเวลานี้เด็กยังพัฒนาการทานอาหาร การนอนหลับ การฝึกสมาธิ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของเด็กในอนาคต

2 ด้านสังคม (Social Development)
ในช่วงเวลาตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 2 ปี เด็กจะพัฒนาการด้านสังคม โดยเรียนรู้การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่และเด็กคนอื่น ๆ ในสังคม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาด้านอารมณ์และทักษะด้านสังคมในอนาคต ในช่วงเวลานี้เด็กจะเรียนรู้จักและเรียนรู้ทักษะการสื่อสาร เช่น การใช้ภาษาเหมือนพูด การใช้สัญลักษณ์ทำความเข้าใจกัน การเรียนรู้ความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่และเด็กคนอื่นๆในสังคม

3 ด้านปัจจัยสมอง (Cognitive Development)
ในช่วงเวลาตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 2 ปี เด็กจะพัฒนาการด้านปัจจัยสมอง โดยเรียนรู้วิธีการคิดเชิงตัวเลข สี รูปทรง และสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลก การเรียนรู้ภาษา และการเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้และการเจริญเติบโตของเด็กในอนาคต

4 ด้านอารมณ์ (Emotional Development)
ในช่วงเวลาตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 2 ปี เด็กจะพัฒนาการด้านอารมณ์ โดยเรียนรู้วิธีการแสดงอารมณ์ของตนเอง และเรียนรู้วิธีการจัดการกับความรู้สึกต่างๆ เช่น ความสุข ความโกรธ ความกลัว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาด้านสังคมและทักษะด้านอารมณ์ในอนาคต

สำหรับการเข้าใจพัฒนาการทั้ง 4 ด้านนี้จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลเด็กสามารถสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาของเด็กได้อย่างเหมาะสม โดยการให้กิจกรรมที่เหมาะสมตามด้านต่างๆ เช่น การออกกำลังกายส่งเสริมพัฒนาการด้านกายภาพ การอ่านเล่นส่งเสริมการพัฒนาด้านปัจจัยสมอง การให้กำลังใจและสนับสนุนการแสดงอารมณ์ของเด็กส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ ฯลฯ ที่เหมาะสมสำหรับเด็กในช่วงเวลานี้

Reference

  1. American Academy of Pediatrics (AAP) – Cognitive Development: 8 to 12 Months : https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/Pages/Cognitive-Development-8-to-12-Months.aspx
  2. National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health & Human Services – Infant and Toddler Development : https://www.nichd.nih.gov/health/topics/infantcare/conditioninfo/development
  3. BabyCenter – Milestones: What to expect from birth to age 3 : https://www.babycenter.com/baby-milestones-by-month