เทคนิคสอนวางแผนทางการเงินให้กับลูกน้อย 

เทคนิคสอนวางแผนทางการเงินให้กับลูกน้อย

การวางแผนทางการเงินเป็นเรื่องที่สำคัญมากในชีวิตประจำวันของทุกคน แต่เมื่อมาถึงการวางแผนการเงินสำหรับลูกน้อยก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุผลที่เด็กยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเงินและการบริหารจัดการเงิน ดังนั้นการวางแผนทางการเงินสำหรับลูกน้อยจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำ เพื่อให้ลูกน้อยได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเงินและการบริหารจัดการเงินในอนาคต

ดังนั้น เทคนิคการวางแผนทางการเงินเพื่อลูกน้อยสิ่งที่สำคัญประกอบไปด้วย

1 การสร้างฐานความรู้ให้กับลูกน้อยเกี่ยวกับเงินและการบริหารจัดการเงิน
การเริ่มต้นการอธิบายความหมายของเงิน และสอนวิธีการนับเงิน สอนวิธีการประหยัดเงิน สอนวิธีการคิดค่าใช้จ่ายและรายได้ และสอนให้เข้าใจถึงความสำคัญของการฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการเงินอย่างระมัดระวัง

2 การสร้างแผนการเงินที่เหมาะสมกับลูกน้อยในอนาคต
สอนให้คิดเกี่ยวกับการศึกษา การเรียนรู้ทักษะใหม่ การซื้อของใช้ส่วนตัว การเล่นและกิจกรรมต่างๆที่อยากทำ เป็นต้น โดยควรมีการวางแผนการเงินให้เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ของลูกน้อย โดยใช้งบประมาณที่เหลือได้ และให้ลูกน้อยเข้าร่วมการวางแผนด้วย เพื่อให้เขาได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการบริหารจัดการเงินอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

3 การสร้างแหล่งเงินออมให้กับลูกน้อย
สอนให้เริ่มต้นด้วยการเข้าใจถึงความสำคัญของการออมเงิน และวิธีการออมเงินในทุกๆวัน ให้ลูกน้อยมีการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ และจะเห็นผลลัพธ์เมื่อมีการใช้เงินที่ออมไว้ในการซื้อของที่ต้องการหรือใช้ในการลงทุนในอนาคต

4 การสร้างมิตรภาพกับเงิน
ให้ลูกน้อยรู้จักกับการใช้เงินอย่างมีความรับผิดชอบ และไม่ใช้เงินเพื่อซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็น โดยสามารถสอนให้ลูกน้อยรู้จักกับการทำงานเพื่อรับเงินและวิธีการใช้เงินที่เหมาะสม เพื่อให้เขาเกิดความรับผิดชอบในการใช้เงินและเข้าใจถึงค่าใช้จ่ายและรายได้

5 การสร้างศักยภาพในการแก้ปัญหาเงิน
ให้ลูกน้อยรู้จักกับการแก้ไขปัญหาการเงินอย่างมีประสิทธิบายเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาการทางเงิน ให้เขาเรียนรู้วิธีการจัดการกับหนี้สิน วิธีการออมเงินให้มากขึ้น และวิธีการปรับเปลี่ยนแผนการเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

สำหรับเทคนิคการวางแผนทางการเงินเพื่อลูกน้อยเป็นเรื่องที่ต้องเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว เพราะการฝึกฝนการบริหารจัดการเงินในวัยเยาว์จะช่วยเป็นพื้นฐานสำคัญในการใช้ชีวิตในอนาคต

Reference

  1. กรมพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2563). แผนภูมิการเงินของครอบครัว สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.research.dpe.go.th/ebook/economic_planning/files/basic-html/page9.html
  2. ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2564). การวางแผนการเงินสำหรับครอบครัว. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/FI-PC/FinancialPlanningforFamily/_layouts/application/FinancialPlanningforFamily/family.html
  3. The Balance. (2022). Financial planning for families. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.thebalance.com/financial-planning-for-families-4073997
  4. Investopedia. (2022). Financial planning for kids: Teaching them about money. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/111514/financial-planning-kids-teaching-them-about-money.asp
  5. Forbes. (2021). 10 tips for teaching kids about money. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.forbes.com/advisor/personal-finance/teaching-kids-about-money/