ลูกน้อยเริ่มเรียนรู้ในช่วงวัยไหน 

ลูกน้อยเริ่มเรียนรู้ในช่วงวัยไหน 

ลูกน้อยสามารถเริ่มเรียนรู้ได้ตั้งแต่เกิดเลยค่ะ ในช่วงแรกๆ ของชีวิต เด็กจะได้รับการเรียนรู้ผ่านการสังเกตและเรียนรู้จากสิ่งที่เห็นรอบตัว โดยไม่ได้มีการสอนเป็นพิเศษ ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานของลูกน้อยได้มากๆ


เมื่อเด็กเข้าสู่ช่วงอายุ 3-5 ปี เป็นช่วงที่ลูกน้อยมีการพัฒนาทางกายภาพและสติปัญญาอย่างรวดเร็ว และเป็นช่วงที่เหมาะสมที่จะเริ่มต้นการเรียนรู้ทางด้านสังคมและสติปัญญา เช่น การเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน การนับเลข การเขียน การอ่าน และทักษะพื้นฐานอื่นๆ เพื่อให้ลูกน้อยพร้อมสำหรับการเข้าเรียนในโรงเรียนในอนาคต


หลังจากนั้น ในช่วงอายุประถมศึกษา ตั้งแต่ 6-11 ปี จะเป็นช่วงเวลาที่เด็กเริ่มมีการเรียนรู้แบบระบบ โดยจะได้รับการสอนตามหลักสูตรการศึกษาที่กำหนดไว้ และจะต้องเรียนรู้ทักษะต่างๆ เช่น การคำนวณเลข การเขียนและอ่านเป็นพื้นฐาน การวาดรูป การเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯลฯ 


นอกจากการเรียนรู้ในโรงเรียนแล้ว การเรียนรู้ในช่วงนี้ยังสามารถเสริมสร้างได้จากการอ่านหนังสือ เขียนบทความ หรือเรียนรู้ผ่านการเล่นเกมฝึกทักษะ ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ในช่วงวัยรุ่น เด็กจะมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจเป็นอย่างดี ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการเรียนรู้ทักษะที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ ในทางกลับกัน การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดเฉพาะในช่วงวัยหนุ่มสาวเท่านั้น การเรียนรู้เป็นกระบวนการตลอดชีวิต และควรทำการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเองให้มีทักษะและความรู้ที่เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ


สรุปได้ว่าลูกน้อยสามารถเริ่มเรียนรู้ได้ตั้งแต่เกิดและควรเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนใจและช่วยเหลือในการเรียนรู้ของลูกน้อย เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของลูกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปในอนาคต

Reference

  1. American Academy of Pediatrics (AAP) – Cognitive Development: 8 to 12 Months : https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/Pages/Cognitive-Development-8-to-12-Months.aspx
  2. National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health & Human Services – Infant and Toddler Development : https://www.nichd.nih.gov/health/topics/infantcare/conditioninfo/development
  3. BabyCenter – Milestones: What to expect from birth to age 3 : https://www.babycenter.com/baby-milestones-by-month