ช่วงวัยของเด็กก่อนเข้าโรงเรียน

ช่วงวัยของเด็กก่อนเข้าโรงเรียน

ช่วงวัยของเด็กที่เตรียมตัวก่อนเข้าโรงเรียนมักเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาและเติบโตของเด็ก โดยปกติแล้ว เด็กน้อยจะเริ่มเข้าโรงเรียนตั้งแต่อายุประมาณ 3-4 ปี ขึ้นไปจนถึง 6-7 ปี ซึ่งในช่วงเวลานี้ เด็กน้อยจะมีการพัฒนาทางด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีการเรียนรู้ที่สำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาของเด็กต่อไป

ในช่วงวัยนี้ เด็กจะมีการพัฒนาทางร่างกายและสมองอย่างรวดเร็ว โดยเด็กจะเรียนรู้ทักษะพื้นฐานเช่น การเดิน การวิ่ง การกระโดด การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์กับผู้อื่น นอกจากนี้ เด็กจะได้รับการฝึกทักษะสำคัญเช่น การพูด การอ่าน การเขียน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาทางภาษาและการเรียนรู้ในอนาคต

โดยการเรียนรู้ในช่วงนี้ยังเน้นการพัฒนาทักษะทางสังคมและจิตวิทยา เช่น การเรียนรู้วิธีการเล่นกับเพื่อน การเข้าใจและให้ความรู้สึกกับผู้อื่น การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาวิชาที่เด็กจะเรียนรู้ในช่วงนี้จะเน้นการเรียนรู้แบบเล่นเกมและการเรียนรู้ทางกายภาพ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางร่างกายและการเรียนรู้แบบมีความสุข อีกทั้งยังมีการเรียนรู้ทางศิลปะ เช่น การวาดรูป การเล่นดนตรี ซึ่งช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์

นอกจากการเรียนรู้ด้านการพัฒนาทางร่างกายและจิตวิทยา การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ก็เป็นสิ่งสำคัญในช่วงนี้ เนื่องจากเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาทักษะคำนวณและการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในอนาคต

ในช่วงเวลาที่เด็กน้อยอยู่ในโรงเรียน การเรียนรู้ด้วยการเล่นและการสนุกสนานเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นการส่งเสริมการเรียนรู้ในแบบของเกมและกิจกรรมที่สนุกสนานจะช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะและความสามารถได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เด็กมีความสุขและเพลิดเพลินในการเรียนรู้ได้อีกด้วยด้วย

Reference

  1. “The importance of early childhood development” by Jack P. Shonkoff and Deborah A. Phillips (2000)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK225142/

  1. “The science of early childhood development” by Center on the Developing Child at Harvard University (2007)

URL: https://developingchild.harvard.edu/resources/the-science-of-early-childhood-development/

  1. “Early childhood development: the promise, the problem, and the path forward” by James J. Heckman (2006)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1464046/

  1. “Early childhood development: a conceptual model” by Laura E. Berk (2007)

URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/icd.523

  1. “Early childhood development: a review of the literature” by Donna Bryant et al. (2004)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1421484/