ขั้นตอนการรับเงินสงเคราะห์ของพ่อแม่

ขั้นตอนการรับเงินสงเคราะห์ของพ่อแม่

การตกงานหรือลาออกจากงานสามารถเป็นเหตุผลให้บุคคลไม่มีรายได้หรือรายได้ลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดูแลลูกของบุตรได้ เนื่องจากต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการฝึกฝนและดูแลลูกอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับเรื่องของเงินสงเคราะห์บุตร ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และกฎหมายในแต่ละประเทศ ในประเทศไทย รัฐบาลมีการให้เงินสงเคราะห์บุตรแก่ผู้ปกครองที่ต้องการดูแลลูกในช่วงเวลาที่ไม่สามารถทำงานได้ เช่น ลูกเป็นโรค ผู้ปกครองต้องดูแลลูกเพื่อเอาชีวิตรอด หรือเป็นกรณีที่ผู้ปกครองต้องดูแลลูกช่วงระยะเวลาเกินกว่าที่ผู้ปกครองสามารถทำงานได้

การขอรับเงินสงเคราะห์บุตรในกรณีที่เกิดเหตุผลดังกล่าวจะต้องมีการยื่นเอกสารประกอบการขอรับเงิน และผ่านการตรวจสอบเพื่อให้ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรตามกฎหมาย

โดยพ่อแม่ที่ทำงานและเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เมื่อตกงาน ลาออก โดยไม่ได้ส่งเงินสบทบต่อ จะถือว่าหมดสิทธิ์ในการรับเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคม แต่หากพ่อแม่ได้งานใหม่ก็สามารถยื่นเรื่องและส่งเงินสมทบเพื่อรับสิทธิ์เงินสงเคราะห์บุตรต่อได้ทันที

ส่วนกรณีพ่อแม่เปลี่ยนมาทำงานอิสระ แต่ยังส่งเงินสมทบเพื่อรับสิทธิ์ประกันสังคมและเงินสงเคราะห์บุตร ก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจ มาตรา 39 ได้ โดยส่งเงินสมทบเดือนละ 432 บาท ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์การคุ้มครองใน 6 กรณี ได้แก่

 • ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย
 • ทุพพลภาพ
 • ตาย
 • คลอดบุตร
 • สงเคราะห์บุตร
 • ชราภาพ

นอกจากนี้ พ่อแม่ตกงาน ว่างงาน ลาออก ยังสามารถได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ ที่รัฐจะช่วยออกค่าเลี้ยงดูบุตรให้คนละ 600 บาทต่อเดือน จนเด็กมีอายุถึง 6 ขวบ มีเงื่อนไขดังนี้

 • เด็กต้องมีสัญชาติไทย
 • เด็กต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ได้รับเงินจนกว่าจะอายุครบ 6 ปี
 • ครอบครัวเด็กต้องมีรายได้น้อยเมื่อหารจำนวนคนทั้งหมด รายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
 • ผู้ปกครองที่รับอุปการะมาก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ 
 • บุคลากร เจ้าหน้าที่รัฐ รายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี ก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ 
 • เด็กต้องอาศัยอยู่กับผู้รับสิทธิ์เท่านั้น 
 • ระหว่างตั้งครรภ์จะไม่สามารถลงทะเบียนได้ ต้องรอคลอดก่อนเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม หากพ่อแม่ที่ลาออกจากงาน ตกงาน และทำอาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์นี้ได้ค่ะ หรือสามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่ https://csg.dcy.go.th 

Reference

 1. “Family income and child outcomes: The 1990 census and the National Longitudinal Survey of Youth” by Greg J. Duncan et al. (1994)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4438424/

 1. “Child poverty, evidence and policy: Mainstreaming children in international development” by Jonathan Bradshaw et al. (2012)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3535903/

 1. “Child poverty and its lasting consequence” by Deborah A. Frank et al. (1995)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1686913/

 1. “Childhood poverty and adult psychological well-being” by Gary W. Evans et al. (2013)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4070010/

 1. “Welfare reform and children’s health” by Donna K. Ginther et al. (2004)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1448383/