ลูกน้อยควรเริ่มเรียนรู้ได้เมื่อไหร่ 

ลูกน้อยควรเริ่มเรียนรู้ได้เมื่อไหร่

เด็กทารกคือเด็กที่เกิดมาและมีอายุไม่เกิน 28 วัน เรียนรู้และพัฒนาตนเอง เป็นสิ่งสำคัญต่อการเจริญเติบโต การเริ่มต้นการเรียนรู้ของเด็กทารกจะต้องพิถีพิถันในการเลือกเวลาและวิธีการให้บรรลุได้อย่างเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตการเรียนรู้ของเด็กทารกให้เหมาะสมตามวัย

โดยการเรียนรู้และการพัฒนาของเด็กเล็กมีลักษณะเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการพัฒนาทั้งร่างกายและสมองของเด็ก ซึ่งการเริ่มต้นการเรียนรู้ในขณะนี้จะส่งผลให้มีพัฒนาการที่ดีในอนาคต และการเริ่มต้นการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับวัยของเด็ก โดยสามารถแบ่งได้เป็นช่วงวัยต่างๆ ดังนี้

0-6 เดือน : เด็กยังอยู่ในช่วงที่ต้องพัฒนาสมองและร่างกาย แต่ไม่ต้องการการเรียนรู้จากภายนอกอย่างมาก เพราะการเล่นและการสนุกเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในช่วงนี้

6-18 เดือน : เด็กเริ่มมีความสนใจในสิ่งต่างๆ รอบตัว และเริ่มต้นการพูดคำแรก สามารถส่งเสียงที่ชัดเจนและเรียนรู้คำภาษาได้บ้าง ในช่วงนี้ควรให้เด็กมีโอกาสเล่นและติดต่อสื่อสารกับผู้ใหญ่และเด็กอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นฐานต่างๆ เช่น การเคลื่อนไหว การสื่อสาร และการตัดสินใจ

18-36 เดือน : เด็กเริ่มมีความสนใจในการเรียนรู้และสิ่งต่างๆ รอบตัว รวมถึงเรียนรู้การเล่นแบบสร้างสรรค์ เช่น การวาดรูป การสร้างแบบจำลอง และการเล่นเกม ลูกน้อยในช่วงอายุนี้มีความสามารถในการเข้าใจและฝึกทักษะทางด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปะได้อย่างดี โดยพวกเขาจะเริ่มฝึกทักษะการอ่าน การเขียน และการนับเลข อีกทั้งยังเรียนรู้การแก้ไขปัญหาและเกิดความคิดสร้างสรรค์

เมื่อลูกน้อยเข้าสู่ช่วงเด็กต่ำกว่า 1 ปี จะเริ่มต้นเรียนรู้การเคลื่อนไหวพื้นฐานเช่น การนั่ง การยืน และการเดิน ในช่วงนี้จะเป็นการเรียนรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาการเคลื่อนไหวและประสาทสัมผัส

ในช่วงอายุ 1-3 ปี

ลูกน้อยจะเริ่มต้นเรียนรู้การสื่อสารพื้นฐาน เช่น การพูดคำพื้นฐาน เรียนรู้ชื่อของสิ่งต่างๆ และเรียนรู้พฤติกรรมที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมและการมีมิติทางสังคม

ในช่วงอายุ 3-5 ปี

ลูกน้อยจะเริ่มเรียนรู้การอ่านและการเขียนพื้นฐาน รวมถึงการเรียนรู้การคำนวณเล็กน้อย เช่น การนับ การเรียนรู้รูปทรงและสี รวมถึงการเรียนรู้ทางสังคมและการแสดงอารมณ์

อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้เบื้องต้นของลูกน้อยนั้น เกิดขึ้นตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งเขาจะเรียนรู้จากการสัมผัสกับสิ่งต่างๆ รอบตัวเขา การเล่นและการสนุกก็เป็นวิธีหนึ่งในการเรียนรู้ของเขา เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่ หลักการของการเรียนรู้ของลูกน้อยนั้นจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับวัย และระยะเวลาการพัฒนาของเด็กด้วย

  1. “Cognitive Development in Childhood: A Developmental Neuroscience Perspective” by Mark H. Johnson. (2011) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3338166/
  2. “Early Childhood Education and Cognitive Development” by Hirokazu Yoshikawa, Christina Weiland, and Jeanne Brooks-Gunn. (2016) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4855830/
  3. “The Impact of Parenting on Children’s Development” by Wendy S. Grolnick and Richard M. Ryan. (2016) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4780146/
  4. “Cognitive and Brain Development in Early Childhood” by Mark H. Johnson. (2011) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3298880/
  5. “The Role of Play in Early Childhood Development and Education” by Sandra W. Russ. (2004) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2566624/