ให้เด็กๆ เล่นสไลด์เดอร์ อันตรายไหม ? 

ให้เด็กๆ เล่นสไลด์เดอร์ อันตรายไหม ? 

 

การเล่นสไลด์เดอร์เป็นกิจกรรมที่น่าสนุกและเพลิดเพลินสำหรับเด็กๆ แต่การเล่นสไลด์เดอร์ก็มีความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุอื่นๆได้ ดังนั้น เมื่อเด็กๆ ต้องการเล่นสไลด์เดอร์ จึงควรมีการควบคุมความปลอดภัยอย่างเหมาะสม โดยมีคำแนะนำดังนี้ค่ะ

1 ตรวจสอบสถานที่ที่เหมาะสมในการเล่นสไลด์เดอร์ 
เด็กๆ ควรเลือกสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยในการเล่นสไลด์เดอร์ เช่น พื้นที่ราบหรือที่ลาดชันที่ไม่มีอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางในพื้นที่ นอกจากนี้ สถานที่ที่เลือกควรเป็นพื้นที่ที่ไม่มีรถและคนเดินผ่านบ่อยครั้ง

2 ตรวจสอบสภาพแวดล้อม 
เด็กๆ ควรตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่จะเล่นสไลด์เดอร์ เช่น ตรวจสอบว่าพื้นผิวสไลด์เดอร์เป็นเนื้อแบบไหน มีสิ่งแวดล้อมหรืออุปสรรคใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือไม่

3 สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันบาดเจ็บ 
เด็กๆ ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บอย่างเหมาะสม เช่น หมวกนิรภัย ตัวยางป้องกันข้อแขนหรือขา

4 ควรสอนให้เด็กๆเข้าใจวิธีการใช้งาน
ควรสอนให้เด็กๆเข้าใจวิธีการใช้งานและตัวควบคุมของสไลด์เดอร์อย่างถูกต้อง แนะนำให้เด็กๆ รู้จักกับเครื่องมือควบคุมความเร็ว และวิธีการหยุดหรือแก้ไขปัญหาในกรณีที่สไลด์เดอร์เกิดอุบัติเหตุ

5 ติดตั้งสไลด์เดอร์อย่างถูกต้อง 
ก่อนเริ่มเล่นสไลด์เดอร์ เด็กๆ ควรตรวจสอบว่าสไลด์เดอร์ติดตั้งอย่างถูกต้อง มีการปรับแต่งหรือเพิ่มเติมอะไรหรือไม่ และมีการตรวจสอบว่าทุกส่วนของสไลด์เดอร์มีความปลอดภัยหรือไม่

6 การใช้สไลด์เดอร์อย่างเหมาะสม
เด็กๆ ควรใช้สไลด์เดอร์อย่างเหมาะสม ไม่ควรกระทำท่าทางที่อันตราย หรือเคลื่อนไหวไปอย่างรวดเร็วจนเกินไป ให้เด็กๆ รู้จักกับขนาดของสไลด์เดอร์และความสูงของแต่ละส่วน เพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ

7 ควบคุมการเล่นอย่างเหมาะสม
ผู้ใหญ่ควรดูแลและควบคุมการเล่นสไลด์เดอร์ของเด็กๆ อย่างเหมาะสม ให้มีการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพแวดล้อม ควบคุมความเร็วและเคลื่อนไหวไปเกินกว่าที่เด็กๆ จะควบคุมได้ และมีการสอนให้เด็กๆ รู้จักกับเครื่องมือควบคุมและวิธีการใช้งานให้ถูกต้อง

นอกจากนี้ ควรมีการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสไลด์เดอร์เองอย่างเป็นระบบ และสอนให้เด็กๆ รู้จักวิธีการใช้งานให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บในที่เล่นสไลด์เดอร์ได้ 

Reference

  1. Safe Kids Worldwide. (2022). Safe Sliding. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.safekids.org/tip/safe-sliding
  2. American Academy of Pediatrics. (2022). Slides. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-play/Pages/Slides.aspx
  3. KidsHealth. (2022). Playground Safety. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://kidshealth.org/en/parents/playground.html