คุณมอสและคุณนิ้ง สรา้งรายได้ เดือนละ 2 ล้าน จากการขายเจสซี่มัม