การพัฒนาการพูดภาษาธรรมชาติในช่วง 12-18 เดือน

การพัฒนาการพูดภาษาธรรมชาติในช่วง 12-18 เดือน

ในช่วงอายุ 12-18 เดือน เป็นช่วงที่เด็กเริ่มพูดคำแรกของตนเองและเริ่มทำความเข้าใจกับภาษาธรรมชาติของครอบครัว การพัฒนาความสามารถในการพูดของเด็กในช่วงนี้มีความหลากหลายและมีระยะเวลาที่แตกต่างกันไประหว่างเด็ก โดยทั่วไปแล้ว เด็กจะเริ่มพูดคำแรกของตนเองในช่วงอายุ 12-15 เดือน


ในช่วงนี้ เด็กจะเรียนรู้คำพูดภาษาธรรมชาติที่ใช้ในบ้าน โดยเด็กจะเรียนรู้วิธีการใช้คำพูดและประโยคต่างๆจากการฟังพ่อแม่หรือคนในครอบครัวพูดกัน และเด็กจะพยายามลอกเลียนพูดจนกว่าจะเรียนรู้ได้ว่าจะใช้คำพูดแบบไหนในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ใช้คำพูด “ขอบคุณ” เมื่อได้รับของขวัญ หรือใช้คำพูด “มานะ” เมื่อต้องการให้คนในครอบครัวช่วยเหลือ


เด็กในช่วงนี้ยังไม่เข้าใจคำพูดที่ซับซ้อนมากนัก แต่จะเรียนรู้คำพูดที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น คำพูด “กิน” เมื่อต้องการรับประทานอาหาร หรือคำพูด “นอน” เมื่อต้องการหลับ


สำหรับการพัฒนาความสามารถในการพูดของเด็ก การสนทนากับเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะจะช่วยเป็นการสร้างความสนใจในการพูดและการสื่อสารในเด็ก นอกจากนี้ การอ่านเรื่องราวเป็นเครื่องมือที่ดีในการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการพูดของเด็ก การอ่านเรื่องราวช่วยเด็กเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ และประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ทำให้เด็กสามารถเข้าใจและใช้ประโยคที่ยาวและซับซ้อนมากขึ้นได้


นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการพูดของเด็ก ควรสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ให้เด็กมีโอกาสพูดคุยกับผู้ใหญ่ และเห็นการใช้ภาษาในสังคมจริงๆ เช่น การพูดกับลูกเพื่อน การพูดกับพ่อแม่ หรือการพูดกับคนอื่นๆในสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาการใช้ภาษาในทุกๆ สถานการณ์และเกิดเป็นนิสัยที่ดีในการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง


การพัฒนาความสามารถในการพูดของเด็ก ควรสร้างสภาพแวดล้อมที่สะท้อนความเป็นอยู่ของเด็ก โดยให้เด็กได้พูดถึงสิ่งที่เข้าใจและรู้จักดี ทั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาให้กับเด็กได้ รวมถึงช่วยส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสมมุติฐานในเด็กด้วย


การใช้ภาษาเป็นอีกตัวช่วยสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการพูดของเด็ก โดยเป็นการใช้ภาษาในการสื่อสารกับเด็กอย่างถูกต้อง และใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวัยเด็ก การใช้ภาษาที่ผิดพลาดหรือไม่เหมาะสมอาจทำให้เด็กเกิดความสับสนในการใช้ภาษา


สุดท้ายนี้ ควรส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการพูดของเด็กโดยการสนับสนุนและให้โอกาสในการพูดและสื่อสารในสังคม โดยเป็นการเรียนรู้การพูดอย่างราบรื่นและสนุกสนาน และอย่าลืมส่งเสริมความเป็นภาษาและความเข้าใจของเด็กด้วย โดยการใช้เทคโนโลยีและสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ โปสเตอร์ วิดีโอ และเกมฝึกพูดภาษาให้เด็กได้ฝึกพูดภาษาในสถานการณ์ต่างๆ

Reference 

  1. “Motor development during the first year” by J. Largo et al. (1984): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6690748/
  1. “Speech development during the first year of life” by J. Stark (1980): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7431236/
  1. “Cognitive development in the first year of life: advances and implications for early childhood educators” by C. Howes (1990): https://www.jstor.org/stable/42732196
  1. “Play in the first year of life: a review of the literature” by J. Panksepp (1981): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0140197181900604
  1. “The development of social understanding in the first year of life” by A. Brownell and H. Kopp (2007): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2597211/