ในช่วง 0-3 เดือนมีการพัฒนาควบคุมคอและเหยียดตัว

ในช่วง 0-3 เดือนมีการพัฒนาควบคุมคอและเหยียดตัว

  ในช่วงเวลา 0-3 เดือน เป็นช่วงเวลาที่เด็กจะมีการพัฒนาความสามารถในการควบคุมคอและเหยียดตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เติบโตและพัฒนาการด้านร่างกายได้อย่างเหมาะสม


เด็กในช่วงนี้จะมีการพัฒนากล้ามเนื้อคอและลำคอ ซึ่งจะช่วยในการยกหัวและเหยียดคอเพื่อมองและสนใจสิ่งต่างๆ รอบตัว เด็กจะสามารถควบคุมคอได้ดีขึ้นเรื่อยๆ และสามารถเหยียดตัวอย่างต่อเนื่องได้เร็วขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาการเคลื่อนไหวของเด็กในอนาคต


การกระตุ้นพัฒนาการควบคุมคอและเหยียดตัวของเด็กในช่วง 0-3 เดือน สามารถทำได้โดยการให้เด็กหันศีรษะไปทางด้านต่างๆ และยกหรือเหยียดตัวเพื่อเป็นการฝึกฝนกล้ามเนื้อคอและลำคอ นอกจากนี้ การจับเข้ามาเป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยกระตุ้นการพัฒนาการควบคุมคอและเหยียดตัวของเด็กได้ด้วย


อย่างไรก็ตาม ควรระวังการกระตุ้นการพัฒนาการควบคุมคอและเหยียดตัวของเด็กอย่างเหมาะสมและไม่ให้เกินไป เนื่องจากการกระตุ้นเกินไปอาจทำให้เด็กรู้สึกไม่สบายหรือมีอาการอื่นๆ อีกทั้งหากกระตุ้นเกินไปอาจทำให้เด็กเหนื่อยหรือมีอาการเหนื่อยล้า นอกจากนี้ การใช้อุปกรณ์สำหรับกระตุ้นการเคลื่อนไหวของเด็กควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก


สุดท้ายแล้ว การพัฒนาการควบคุมคอและเหยียดตัวของเด็กในช่วง 0-3 เดือนเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กอย่างเหมาะสม ดังนั้น ควรให้ความสำคัญกับการกระตุ้นพัฒนาการดังกล่าวในช่วงนี้อย่างเหมาะสมและไม่เกินไป

Reference 

  1. Einspieler, C., Prechtl, H. F., & Bos, A. F. (2004). Prechtl’s assessment of general movements: a diagnostic tool for the functional assessment of the young nervous system. Developmental Medicine & Child Neurology, 46(11), 792-797. URL: https://doi.org/10.1111/j.1469-8749.2004.tb00973.x
  1. Thelen, E., & Spencer, J. P. (1998). Postural control during reaching in young infants: a dynamic systems approach. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 22(4), 507-514. URL: https://doi.org/10.1016/s0149-7634(97)00068-0
  1. Kugelman, A., & Colin, A. A. (2013). The development of the preterm infant gut microbiome: a research priority. Pediatrics, 131(3), 1-8. URL: https://doi.org/10.1542/peds.2012-2572
  1. Woollacott, M. H., & Shumway-Cook, A. (1990). Development of posture and balance across the life span. Developmental Disabilities Research Reviews, 1(2), 112-119. URL: https://doi.org/10.1002/ddrr.6
  1. Marmelstein, A. M., & Corbett, B. A. (2018). Autonomic arousal and sensory processing in infants with colic: a pilot study. Infant Behavior and Development, 50, 127-135. URL: https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2017.12.001