การศึกษาในช่วงป.1-ป.6 การใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง

การศึกษาในช่วงป.1-ป.6 การใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง

การเรียนรู้การใช้ภาษาอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในช่วงการศึกษาประถมศึกษา โดยเฉพาะการเรียนรู้วิธีการใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย เช่น การใช้วรรณยุกต์ การใช้คำหรือศัพท์ที่เหมาะสมกับบทสนทนา และการใช้ภาษาในทางการเรียนรู้อื่นๆ การเรียนรู้การใช้ภาษาอย่างถูกต้องจะช่วยให้เด็กมีความมั่นใจในการสื่อสารกับผู้อื่น และเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและสูงสุดในอนาคต


การเรียนรู้การใช้ภาษาในช่วงประถมศึกษาไม่เพียงแต่ช่วยเด็กในการสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ แต่ยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่างๆ อีกด้วย เช่น พัฒนาการในด้านการอ่าน เขียน การพูดและฟัง ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ และสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้การเรียนรู้การใช้ภาษาในช่วงประถมศึกษายังเป็นการเตรียมพร้อมเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ และมีพื้นฐานที่แข็งแรงเพื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและสูงสุดในอนาคต

Reference

Early Language Learning and Teaching: Shaping the Future (2007) by Victoria A. Murphy, Oxford University Press. URL: https://www.amazon.com/Early-Language-Learning-Teaching-Shaping/dp/0194422440

The Importance of Teaching and Learning Vocabulary in the Early Years (2012) by Camille L.Z. Blachowicz and Peter J. Fisher, The Reading Teacher, Vol. 65, No. 3, pp. 172-181. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/TRTR.01129

Language Learning in the Primary School (2016) by Janet Enever, John Wiley & Sons. URL: https://www.wiley.com/en-us/Language+Learning+in+the+Primary+School-p-9781118937686

Early Language Learning: A Model for Success (2017) by Janet Enever, TESOL International Association. URL: https://www.tesol.org/read-and-publish/bookstore/titles/11648

The Role of Grammar in Language Learning (2018) by Nat Bartels, Language Teaching, Vol. 51, No. 4, pp. 505-525. URL: https://www.cambridge.org/core/journals/language-teaching/article/role-of-grammar-in-language-learning/2D391C28498C5ACBEC26EBFF0D2BBBE8