การศึกษาในช่วงป.1-ป.6 การเรียนรู้แบบสองภาษา

การศึกษาในช่วงป.1-ป.6 การเรียนรู้แบบสองภาษา

การส่งเสริมการเรียนรู้แบบสองภาษาในช่วงป.1 ถึง ป.6 เป็นสิ่งที่สำคัญและเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะภาษาของเด็ก ๆ ในช่วงเวลานี้ เพราะเด็กในช่วงอายุนี้มีความสามารถในการเรียนรู้ภาษาได้ง่ายและเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาต่าง ๆ


การเรียนรู้แบบสองภาษาสามารถช่วยให้เด็กมีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาสองภาษาพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นภาษาต้นฉบับที่ใช้ในการสอนหรือภาษาอื่น ๆ ที่เรียนรู้เพิ่มเติมในการเรียนการสอน เช่น การใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาเยอรมันในการเรียนวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเข้าใจและเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นอกจากนี้ การเรียนรู้แบบสองภาษายังช่วยให้เด็กมีความมั่นใจในการสื่อสารกับผู้คนที่พูดภาษาต่าง ๆ อีกด้วย ทั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาสมองของเด็กในด้านความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาอีกด้วย


ดังนั้น การส่งเสริมการเรียนรู้แบบสองภาษาในช่วงป.1 ถึง ป.6 เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาต่าง ๆ และช่วยเตรียมความพร้อมให้เด็กสามารถเรียนรู้ภาษาต่าง ๆ ในระดับชั้นสูงขึ้นได้ด้วย เช่น การศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการเรียนภาษาต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต


Reference

“The Impact of Bilingual Education Programs on Limited English Proficient Students and Their Peers: Regression Discontinuity Evidence from Texas” by David J. Deming and Sarah Cohodes (2016) URL: https://www.nber.org/papers/w21839

“The Effectiveness of Bilingual Education in the United States: A Review of the Literature” by Caitlin Montague (2018) URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED590498.pdf

“Promoting Bilingual Education: Research-Based Recommendations for Administrators” by Kelly J. Whalon and Edward A. Polloway (2015) URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19404158.2014.973763

“The Advantages of Bilingual Education for Children” by Ellen Bialystok (2011) URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9922.2010.00584.x

“Bilingual Education and Student Outcomes: Evidence from a Randomized Experiment in Ethiopia” by Tigray Impact Evaluation Team (2018) URL: https://www.povertyactionlab.org/evaluation/bilingual-education-and-student-outcomes-evidence-randomized-experiment-ethiopia