การศึกษาในช่วงป.1-ป.6 การพัฒนาทักษะการอ่าน

การศึกษาในช่วงป.1-ป.6 การพัฒนาทักษะการอ่าน

การพัฒนาทักษะการอ่านในช่วงประถมศึกษาเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เนื่องจากการอ่านเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในทุกๆ วิชา ดังนั้น การเน้นพัฒนาทักษะการอ่านในช่วงป.1 ถึง ป.6 เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการพัฒนาความรู้และทักษะในต่างๆ ด้าน


การอ่านมีประโยชน์มากมาย เช่น เพิ่มพูนความรู้ สร้างสมองให้คิดสร้างสรรค์ ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ดังนั้นการเรียนรู้การอ่านในช่วงนี้ ควรเน้นที่การเข้าใจเนื้อหา การสร้างความสนใจในการอ่าน และการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้รับประโยชน์จากการอ่านอย่างเต็มที่


นอกจากนี้ การพัฒนาทักษะการอ่านในช่วงประถมศึกษายังสามารถทำได้โดยการใช้เทคนิคการอ่านที่ถูกต้อง เช่น การแยกแยะเสียงสระและสระเสียงในภาษาไทย การอ่านคำโดยใช้ความเร็วและทักษะการเชื่อมต่อคำ การอ่านและเขียนประโยคต่อเนื่อง และการอ่านและเขียนข้อความที่มีความยากง่ายต่างๆ ซึ่งสามารถปรับใช้ได้ในการเรียนรู้ทุกวิชา ให้เด็กสามารถเข้าใจในการอ่านและมีความสามารถในการอ่านและเข้าใจเนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิชาต่างๆ มากยิ่งขึ้น


การเรียนรู้การอ่านในช่วงป.1 ถึง ป.6 ยังควรเน้นการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ เช่น การใช้โปรแกรมที่ช่วยในการอ่านออนไลน์ การใช้แอปพลิเคชันที่เน้นการอ่านเพื่อช่วยในการพัฒนาทักษะการอ่าน และการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อการสอนที่เข้ากับความต้องการของเด็ก ทั้งนี้จะช่วยให้การเรียนรู้การอ่านของเด็กมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่

Reference

Shanahan, T., Callison, K., Carriere, C., Duke, N. K., Pearson, P. D., Schatschneider, C., & Torgesen, J. (2010). Improving reading comprehension in kindergarten through 3rd grade: A practice guide. IES Practice Guide. US Department of Education, Institute of Education Sciences. (URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED505207.pdf)

Torgesen, J. K. (2005). Recent discoveries from research on remedial interventions for children with dyslexia. The Annals of Dyslexia, 55(1), 9-27. (URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11881-005-0002-5)

National Reading Panel. (2000). Teaching children to read: An evidence-based assessment of the scientific research literature on reading and its implications for reading instruction. National Institute of Child Health and Human Development, NIH. (URL: https://www.nichd.nih.gov/sites/default/files/publications/pubs/nrp/Documents/report.pdf)