การเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองที่ดีช่วงป.1 ถึง ป.6

การเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองที่ดีช่วงป.1 ถึง ป.6

การศึกษาในช่วงประถมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา 1 ถึง 6 ควรเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อให้เด็กพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ และหน้าที่ของพลเมือง โดยเน้นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในสังคม และการแสวงหาความยุติธรรม ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของรัฐบาล ระบบการเลือกตั้ง การดำเนินงานของรัฐบาล และหน้าที่ของพลเมืองในการรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีในระดับพื้นที่ที่อยู่อาศัย ศึกษาด้านเหล่านี้จะช่วยสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงสำหรับเด็กในการเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเต็มตัว

การเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองที่ดีสามารถเน้นได้ในหลายๆ ด้าน เช่น

การเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิ และเสรีภาพ : เด็กควรรู้เกี่ยวกับสิทธิเบื้องต้นที่มีในสังคม เช่น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการศึกษา สิทธิในการปฏิบัติตามศาล 

การศึกษาเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง : เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งที่เป็นหลักในระบบประชาธิปไตย รวมถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง และการสนับสนุนผู้แทนที่เหมาะสมตามความเชื่อของตนเอง

การเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของพลเมือง : เด็กควรเรียนรู้ว่าการเป็นพลเมืองไม่เพียงแค่มีสิทธิ แต่ยังมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น การร่วมกิจกรรมทางสังคม เป็นต้น

การศึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้ง และการต่อสู้เพื่อสิทธิ : เด็กควรเรียนรู้ถึงวิธีการแก้ไขข้อขัดแย้ง และการสนับสนุนสิทธิของตน และผู้อื่น รวมถึงการใช้กฎหมายเพื่อความยุติธรรม และการต่อสู้เพื่อสิทธิที่ถูกละเมิด

การศึกษาเกี่ยวกับความยุติธรรม และความเป็นธรรม : เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยม และหลักธรรมาภิบาลในสังคม รวมถึงการเชื่อฟัง และเคารพสิทธิของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคนในสังคมที่มีความแตกต่างกัน

การศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางสังคม : เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางสังคม เช่น การเข้าร่วมองค์กรนักเรียน หรือองค์กรชุมชน เพื่อมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสำหรับประโยชน์

การเรียนรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม : เด็กควรเรียนรู้ถึงความสำคัญของการรักษา และปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สิ่งแวดล้อมรอดอยู่ในสภาพที่ดี

การศึกษาเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ : เด็กควรได้รับการสอนเกี่ยวกับทักษะในการเป็นผู้นำที่ดี รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ และพฤติกรรมที่เป็นที่ต้องการของผู้นำ เพื่อให้พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในสังคม

การเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองที่ดีในช่วงประถมศึกษาจะช่วยสร้างความเข้าใจ และมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในสังคม และสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงสำหรับเด็กในการเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในสังคม

Reference

Sure, here are a few research paper URLs with their publication years in English:

“Civic Education in Elementary and Middle Schools: A Best Evidence Synthesis” (2013) – https://eric.ed.gov/?id=ED535357

“The Importance of Civic Education” (2004) – https://www.brookings.edu/research/the-importance-of-civic-education/

“Promoting Civic Engagement in Adolescents: A Multidimensional Approach” (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6355102/

“Civic Education in the Elementary School: A Time for Reform” (1996) – https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0022027960190103

“Civic Education in America: Its Past, Present, and Future” (2012) – https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED533477.pdf