การเล่นเกมและใช้สื่อออนไลน์ที่เหมาะสมของลูกน้อย

การเล่นเกมและใช้สื่อออนไลน์ที่เหมาะสมของลูกน้อย

การเล่นเกมและการใช้สื่อออนไลน์เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของเด็ก ดังนั้นการเรียนรู้วิธีการเล่นเกมและการใช้สื่อออนไลน์อย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ของเด็ก 

มีวิธีการเล่นเกมและการใช้สื่อออนไลน์อย่างเหมาะสมสำหรับเด็ก ดังนี้

1.เลือกเกมที่เหมาะสมสำหรับเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญ
เกมควรมีระดับความยากที่เหมาะสมกับอายุและระดับความสามารถของเด็ก นอกจากนี้ ควรเลือกเกมที่เน้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเช่นเกมที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษ

2.ติดตามการเล่นเกมของลูก
การติดตามการเล่นเกมของลูกน้อยเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้คุณพ่อแม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเล่นเกมได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ คุณพ่อแม่ยังสามารถใช้โอกาสนี้เพื่อเรียนรู้จากลูกน้อยว่าเกมที่เขาชื่นชอบมีอะไรที่ทำให้เขาสนุกกับเกมนั้น ๆ

3.กำหนดเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเล่นเกม
เพราะการเล่นเกมมากเกินไปอาจทำให้เด็กเสียความสนใจในกิจกรรมอื่น ๆ และอาจส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก คุณพ่อแม่ควรกำหนดเวลาในการเล่นเกมให้เหมาะสมและไม่เกินกว่า 2-3 ชั่วโมงต่อวัน

4.ให้เด็กเรียนรู้วิธีการเล่นเกม
การสอนวิธีการเล่นเกมให้เด็กเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการเล่นเกมไม่ได้หมายความว่าเด็กจะเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ โดยอัตโนมัติ คุณพ่อแม่ควรใช้โอกาสนี้เพื่อสอนเด็กวิธีการเล่นเกมอย่างถูกต้องและอาจสอนวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเกม

5. การใช้สื่อออนไลน์เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้ของเด็ก
คุณพ่อแม่ควรเลือกสื่อออนไลน์อย่างเหมาะสมเพื่อให้เด็กได้รับประโยชน์จากสื่อนั้น ๆ โดยอาจเลือกสื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เด็กสนใจ เช่น การอ่านหนังสือออนไลน์หรือการดูวิดีโอการเรียนรู้

6.ตรวจสอบเนื้อหา
การตรวจสอบเนื้อหาของสื่อออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะกับอายุของเด็ก คุณพ่อแม่ควรตรวจสอบสื่อออนไลน์ที่เด็กใช้ในการเรียนรู้เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาเหมาะสมและไม่เสียหายต่อเด็ก

7.การส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมในการใช้สื่อออนไลน์
เพราะการใช้สื่อออนไลน์เป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย คุณพ่อแม่ควรส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมเช่นการใช้สื่อออนไลน์เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะ และลดการใช้สื่อออนไลน์เพื่อเล่นเกมหรือดูวิดีโอที่ไม่เหมาะสม

8.การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้
เช่น การมีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการใช้สื่อออนไลน์ การมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการเล่นเกมและการใช้สื่อออนไลน์

การเรียนรู้วิธีการเล่นเกมและการใช้สื่อออนไลน์อย่างเหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการสร้างพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ของเด็ก คุณพ่อแม่ควรเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเล่นเกมและการใช้สื่อออนไลน์อย่างเหมาะสมสำหรับเด็กและตรวจสอบเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการใช้สื่อออนไลน์ นอกจากนี้ คุณพ่อแม่ยังควรส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมในการใช้สื่อออนไลน์และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่สูงสุดจากการใช้สื่อออนไลน์และการเล่นเกม

Reference:

1.Livingstone, S., & Helsper, E. (2008). Parental mediation of children’s internet use. Journal of broadcasting & electronic media, 52(4), 581-599. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08838150802437396

2.Gentile, D. A., Swing, E. L., Lim, C. G., & Khoo, A. (2012). Video game playing, attention problems, and impulsiveness: Evidence of bidirectional causality. Psychology of Popular Media Culture, 1(1), 62. URL: https://psycnet.apa.org/record/2011-28609-006

3.Rideout, V. J., Foehr, U. G., & Roberts, D. F. (2010). Generation M2: Media in the lives of 8- to 18-year-olds. Kaiser Family Foundation. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED527859.pdf

4.Subrahmanyam, K., & Greenfield, P. (2008). Online communication and adolescent relationships. The Future of Children, 18(1), 119-146. URL: https://www.jstor.org/stable/40578985

5.Li, D., Li, X., Wang, Y., & Li, W. (2016). Interactive games and learning: A review of the literature. Journal of Educational Technology Development and Exchange (JETDE), 9(1), 1-14. URL: https://eric.ed.gov/?id=EJ1093874