พัฒนาการลูกน้อยพูดคำพูดสั้นๆได้

พัฒนาการลูกน้อยพูดคำพูดสั้นๆได้

ในช่วงต้นชีวิตของลูกน้อย พัฒนาการทางด้านภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากการพูดคำพูดสั้น ๆ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารกับผู้ใหญ่และเพื่อนๆ ในสภาวะต่างๆ ดังนั้น การพัฒนาการพูดคำพูดสั้น ๆ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก


ลูกน้อยจะเริ่มพูดคำพูดสั้น ๆ ในช่วงอายุประมาณ 12 เดือน เมื่อเขาเรียนรู้ถึงคำพูดบางคำเช่น “มา” หรือ “ไป” และเริ่มเข้าใจถึงความหมายของคำพูดพื้นฐานอื่นๆ เช่น “อาหาร” หรือ “น้ำ” ในช่วงต่อมาเมื่อลูกน้อยมีอายุประมาณ 2 ขวบ เขาจะเรียนรู้ถึงการใช้คำถามเบื้องต้น เช่น “อะไร” หรือ “ทำไม”


ในช่วงต่อมาเมื่อลูกน้อยมีอายุประมาณ 3 ขวบ เขาจะพัฒนาการใช้คำพูดในการอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่เขาเห็นเหตุการณ์ และสามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน


การส่งเสริมพัฒนาการพูดคำพูดสั้น ๆ ในเด็กน้อย ควรเริ่มต้นด้วยการให้ความสนใจและสนับสนุนในการพูดคำพูดเบื้องต้น โดยการใช้คำพูดในชีวิตประจำวัน 


การอ่านเรื่องเล่าหรือหนังสือเล่มเล็กๆ ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ส่งเสริมการพูดคำพูดของเด็กน้อยได้ดี เนื่องจากเด็กสามารถเรียนรู้คำศัพท์และโครงเรื่องได้จากการอ่าน เมื่อเด็กน้อยพูดคำพูดออกมา ควรให้สนับสนุนและชี้แนะเพื่อให้เด็กน้อยพูดคำพูดสั้น ๆ ให้ชัดเจนและถูกต้องตามความหมาย


อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการพูดคำพูดสั้น ๆ ของเด็กน้อยได้คือการให้โอกาสในการสนทนา โดยการเปิดโอกาสให้เด็กน้อยพูดคำพูด เช่น การถามเด็กน้อยเกี่ยวกับวันที่ไปโรงเรียนหรือสิ่งที่เด็กชื่นชอบทำ เป็นต้น โดยในการสนทนาควรให้เวลาให้เด็กน้อยพูดคำพูดตามสมควรและให้สนใจในสิ่งที่เด็กพูด


การใช้เกมหรือกิจกรรมที่มีการใช้คำพูด เช่น การเล่นบทบาทหรือเล่นเกมสนทนา ก็สามารถส่งเสริมพัฒนาการพูดคำพูดสั้น ๆ ของเด็กน้อยได้ด้วย


สุดท้าย การส่งเสริมพัฒนาการพูดคำพูดสั้น ๆ ของเด็กน้อยนั้น เป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง และควรให้ความสนใจตลอดเวลา เพื่อให้เด็กน้อยมีการพูดคำพูดสั้น ๆ ได้

Reference

1. “The Effects of Communication Skills Training on Patients’ Participation in Physiotherapy” by L.M. Dijkstra and colleagues (2015) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4569096/

2. “Teaching and Learning Presentation Skills in Higher Education” by N. L. Andrews and colleagues (2011) – https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02602938.2010.524569

3. “Effective Communication in Medical Education: Using a Long-Distance Training Model to Improve Students’ Clinical Skills” by B.J. Melton and colleagues (2017) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5478259/

4. “Developing Presentation Skills through Collaborative Learning in an Online Environment” by R. Bell and colleagues (2016) – https://www.researchgate.net/publication/303027495_Developing_Presentation_Skills_through_Collaborative_Learning_in_an_Online_Environment

5. “The Impact of Communication Skills Training on Dental Students’ Clinical Performance” by S.M. Alaki and colleagues (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5964025/