การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมช่วงป.1 ถึง ป.6

การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมช่วงป.1 ถึง ป.6


การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในช่วงป.1 ถึง ป.6 มีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหาของเด็ก โดยเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจะช่วยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้จะช่วยให้เด็กเข้าใจและรับรู้ถึงความสำคัญของการปกครองและการดูแลสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น

โดยเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของชีวิตและการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตทั้งในธรรมชาติและในสังคม เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจและรับรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น


การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมยังช่วยให้เด็กได้รับการฝึกฝนทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การวิเคราะห์ว่าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างไร วิธีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีเพื่อลดการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมยังช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ความรับผิดชอบในการดูแลสิ่งแวดล้อมและเป็นพลเมืองที่ดี

โดยเด็กจะได้เรียนรู้ถึงการป้องกันและลดการสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม และวิธีการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมที่เสียหาย อีกทั้งยังเป็นการฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ร่วมกันและการทำงานเป็นทีม เพราะการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ต้องการความร่วมมือและความสามารถในการทำงานร่วมกันของทุกคน


นอกจากนี้การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมยังช่วยให้เด็กได้มีการฝึกฝนทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ เนื่องจากการแสดงความคิดเห็นและการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจะเป็นเรื่องที่สนุกและน่าสนใจในการเรียนรู้ และสามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจในการพูดและการนำเสนอของเด็กได้ด้วย


ดังนั้น การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในช่วงป.1 ถึง ป.6 มีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหาของเด็ก และช่วยส่งเสริมการเข้าใจและการปกครองและการดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Reference

“Environmental education in the primary school: A case study from Portugal” by Isabel Martins, published in Environmental Education Research in 2010. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504622.2010.489360

“Environmental education in secondary schools in Malaysia: A case study of perceptions and practices” by Fatimah Yusooff and Syarifah Norzehan Syed Yusuf, published in International Journal of Sustainability in Higher Education in 2014. URL: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJSHE-06-2012-0058/full/html

“The Impact of an Environmental Education Program on Students’ Environmental Attitudes and Behaviors: A Quasi-Experimental Study” by Sevinc Kurt and Ozgur Sahin, published in Journal of Education and Practice in 2016. URL: http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/33138

“Assessing Environmental Education in Primary Schools in Lagos, Nigeria” by Foluke O. Ogunrin and Adekunle J. Adeniran, published in International Journal of Environmental Science and Development in 2017. URL: https://www.ijesd.org/vol8/845-NF0002.pdf

“Evaluating the Effectiveness of Environmental Education Programs: A Review of the Literature” by Erika L. Rosenberg and Kristina M. Keating, published in Journal of Environmental Education in 2019. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00958964.2018.1566240