การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์

การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์

     การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากโรคเบาหวานเป็นโรคที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์และสุขภาพของทารกในครรภ์ การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์จึงต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสมและตรวจสอบสุขภาพของทารกในครรภ์อย่างสม่ำเสมอ

 1. การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์

การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์ควรมีการตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอ โดยการตรวจสอบน้ำตาลในเลือดจะช่วยให้ทราบถึงสถานะของโรคเบาหวานว่าเป็นระดับปกติหรือไม่ นอกจากนี้ควรมีการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายให้เหมาะสมเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์ยังควรมีการตรวจสอบความดันโลหิตและการตรวจเอกซเรย์เพื่อตรวจสอบสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดในกรณีที่ผู้ป่วยมีประวัติโรคเบาหวานมาก่อน

 1. การตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์

การตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์ เนื่องจากโรคเบาหวานสามารถกระทบต่อสุขภาพของทารกในครรภ์ได้ การตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์ควรมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเซลล์เลือด การตรวจสอบสารอาหารที่เหลือในกระเพาะอาหารของทารก และการตรวจสอบการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ เพื่อตรวจสอบว่าทารกมีการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสมหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์ เพื่อตรวจสอบสุขภาพของทารกว่าเป็นปกติหรือไม่

 1. การจัดการสุขภาพในช่วงตั้งครรภ์

การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์ยังต้องมีการจัดการสุขภาพอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคและภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในช่วงตั้งครรภ์ การดูแลสุขภาพในช่วงตั้งครรภ์รวมถึงการตรวจสุขภาพสำหรับตรวจสอบสุขภาพของผู้ป่วย การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมที่อาจกระทบต่อสุขภาพของผู้ป่วย การให้คำแนะนำและการฝึกฝนเพื่อเพิ่มความสามารถในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย และการประเมินความเสี่ยงและการวางแผนการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์

 1. การควบคุมน้ำตาลในเลือด

การควบคุมน้ำตาลในเลือดเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์ เนื่องจากความสูงของระดับน้ำตาลในเลือดอาจกระทบต่อการพัฒนาของทารกในครรภ์ การควบคุมน้ำตาลในเลือดสามารถทำได้โดยการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

 1. การตรวจสอบการเจริญเติบโตของทารก

การตรวจสอบการเจริญเติบโตของทารกเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์ การตรวจสอบน้ำหนักและความยาวของทารกเป็นวิธีการที่ดีในการตรวจสอบการเจริญเติบโตของทารก นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือการตรวจสอบการเจริญเติบโตของทารกด้วยเทคโนโลยีสูงสุด เช่น การตรวจด้วยเทคโนโลยีสื่อสารด้วยคลื่นเสียง (ultrasound) เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของเซลล์เลือด ส่วนต่างๆของร่างกายและการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์

 1. การจัดการภาวะแทรกซ้อน

การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์ยังต้องคำนึงถึงการจัดการภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ภาวะโรคความดันโลหิตสูงในการตั้งครรภ์ (preeclampsia) ซึ่งเป็นภาวะที่อาจกระทบต่อสุขภาพของทารกในครรภ์ การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์ยังต้องมีการตรวจสอบและระบุภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นและวางแผนการดูแลผู้ป่วยให้เหมาะสม

                    
การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการสุขภาพของผู้ป่วยและทารกในครรภ์ การควบคุมน้ำตาลในเลือด การตรวจสอบสุขภาพของทารกในครรภ์ การจัดการสุขภาพในช่วงตั้งครรภ์ การตรวจสอบการเจริญเติบโตของทารก และการจัดการภาวะแทรกซ้อนเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์

Reference

 1. O’Reilly, M. W., & Avalos, G. (2016). Diabetes in pregnancy. In Diabetes in Cardiovascular Disease (pp. 195-207). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-12328-8_14
 2. Farrar, D., Tuffnell, D. J., West, J., & West, H. M. (2017). Continuous subcutaneous insulin infusion versus multiple daily injections of insulin for pregnant women with diabetes. The Cochrane database of systematic reviews, 2(2), CD005542. https://doi.org/10.1002/14651858.CD005542.pub3
 3. American Diabetes Association. (2020). Management of Diabetes in Pregnancy: Standards of Medical Care in Diabetes-2020. Diabetes Care, 43(Supplement 1), S183-S192. https://doi.org/10.2337/dc20-S014
 4. American College of Obstetricians and Gynecologists. (2018). Gestational diabetes mellitus. ACOG Practice Bulletin No. 190. Obstetrics and gynecology, 131(2), e49-e64. https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000002501
 5. Yu, M., Zhang, X., Lu, F., Fang, L., & Liu, Y. (2018). Management of gestational diabetes mellitus: A systematic review and network meta-analysis. Diabetes research and clinical practice, 146, 284-295. https://doi.org/10.1016/j.diabres.2018.10.021