พูดคุยกับลูกเป็นประจำเพื่อพัฒนาการเด็ก

 พูดคุยกับลูกเป็นประจำเพื่อพัฒนาการเด็ก

การพูดคุยกับลูกเป็นประจำเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เด็กยังอยู่ในช่วงวัยเติบโต การสนทนากับลูกทำให้เด็กได้ฝึกการพูด ฝึกการฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่และเพื่อน นอกจากนี้การพูดคุยกับลูกยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กด้วย


ดังนั้น คุณแม่ควรมีการพูดคุยกับลูกเป็นประจำ โดยให้เน้นไปที่เรื่องที่น่าสนใจและเหมาะสมกับวัยของลูก นอกจากนี้คุณแม่ควรเป็นผู้สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการพูดคุย โดยเชิญให้ลูกมาพูดคุยได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมและไม่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ในช่วงเวลาอาหาร หรือก่อนนอน ให้ความสำคัญกับการฟังและเข้าใจในสิ่งที่ลูกพูด โดยไม่ให้ปิดกั้นเสียงของลูกหรือมองข้ามสิ่งที่เด็กพูด และคุณควรเป็นผู้สร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้าง และให้โอกาสให้ลูกได้สื่อสารและแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่ โดยไม่จำกัดหรือกดขี่ลูกในการพูดหรือแสดง  กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการคิดของลูกด้วยการสร้างสถานการณ์และเกมที่เหมาะสม โดยเน้นไปที่การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะต่าง ๆ เช่นการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ การนับเลข การสร้างประโยค การแก้ปัญหา และอื่น ๆ


คุณแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการพูด โดยการใช้ภาษาที่ถูกต้องและชัดเจน และใช้ลักษณะเสียงที่เหมาะสมเมื่อพูดกับลูก สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการพูดคุย เช่น การให้ลูกมีช่องทางในการสื่อสาร การเล่าเรื่องสำหรับเด็ก หรือการอ่านนิทานเพื่อส่งเสริมการอ่านและการพูดของลูก


ในสิ่งที่สำคัญคือคุณแม่ควรจะให้ความรักและความสนใจต่อลูกของคุณ และมองว่าการพูดคุยกับลูกเป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริมพัฒนาการของลูก ด้วยการทำเช่นนี้ คุณแม่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณและลูกของคุณ และช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูกให้ได้เติบโตและเตรียมตัวเข้าสู่โลกนอกได้อย่างเต็มที่

Reference

1. “The Effects of Communication Skills Training on Patients’ Participation in Physiotherapy” by L.M. Dijkstra and colleagues (2015) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4569096/

2. “Teaching and Learning Presentation Skills in Higher Education” by N. L. Andrews and colleagues (2011) – https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02602938.2010.524569

3. “Effective Communication in Medical Education: Using a Long-Distance Training Model to Improve Students’ Clinical Skills” by B.J. Melton and colleagues (2017) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5478259/

4. “Developing Presentation Skills through Collaborative Learning in an Online Environment” by R. Bell and colleagues (2016) – https://www.researchgate.net/publication/303027495_Developing_Presentation_Skills_through_Collaborative_Learning_in_an_Online_Environment

5. “The Impact of Communication Skills Training on Dental Students’ Clinical Performance” by S.M. Alaki and colleagues (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5964025/