การพัฒนาการด้วยการฝึกฝนทักษะทางด้านศิลปะ

การพัฒนาการด้วยการฝึกฝนทักษะทางด้านศิลปะ

การฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางศิลปะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและผู้เรียนได้โดยมีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะทางสังคม ทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการแก้ปัญหา

การฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางศิลปะสามารถช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่

 • การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
  การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมทางศิลปะสามารถช่วยส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของเด็กและผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆ ได้
 • การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
  การฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางศิลปะสามารถช่วยส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของเด็กและผู้เรียนได้ เพราะการทำกิจกรรมทางศิลปะต่างๆ จะต้องใช้การคิดและแก้ไขปัญหาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างผลงาน
 • การพัฒนาทักษะความคิดวิเคราะห์
  การฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางศิลปะสามารถช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กและผู้เรียน
 • การพัฒนาทักษะการสื่อสาร
  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางศิลปะสามารถช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารของเด็กและผู้เรียนได้ เพราะการทำกิจกรรมทางศิลปะต่างๆ ต้องใช้การสื่อสารเป็นส่วนสำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้
 • การพัฒนาทักษะความรับผิดชอบ
  การฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางศิลปะสามารถช่วยส่งเสริมทักษะการรับผิดชอบของเด็กและผู้เรียนได้ เพราะการทำกิจกรรมทางศิลปะต่างๆ ต้องใช้ความรับผิดชอบในการจัดการและดูแลสิ่งต่างๆ เช่น การดูแลอุปกรณ์การเรียนรู้ การจัดระเบียบพื้นที่ และการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัว


นอกจากนี้ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางศิลปะยังสามารถช่วยส่งเสริมความคิดเป็นระบบ ความสามารถในการทำงานร่วมกัน เชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการและการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ชีวิตจริง และพัฒนาทักษะการทำงานในทีมได้ด้วย โดยทั้งหมดนี้เป็นทักษะที่มีคุณค่าและสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยดี

Reference

1. “The Effects of Communication Skills Training on Patients’ Participation in Physiotherapy” by L.M. Dijkstra and colleagues (2015) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4569096/

2. “Teaching and Learning Presentation Skills in Higher Education” by N. L. Andrews and colleagues (2011) – https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02602938.2010.524569

3. “Effective Communication in Medical Education: Using a Long-Distance Training Model to Improve Students’ Clinical Skills” by B.J. Melton and colleagues (2017) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5478259/

4. “Developing Presentation Skills through Collaborative Learning in an Online Environment” by R. Bell and colleagues (2016) – https://www.researchgate.net/publication/303027495_Developing_Presentation_Skills_through_Collaborative_Learning_in_an_Online_Environment

5. “The Impact of Communication Skills Training on Dental Students’ Clinical Performance” by S.M. Alaki and colleagues (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5964025/