การเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ในช่วงป.1 ถึง ป.6

การเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ในช่วงป.1 ถึง ป.6

การเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ในช่วงป.1 ถึง ป.6 เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาของเด็ก ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญต่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตในอนาคต

โดยเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์จะช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาได้โดยมีขั้นตอนการเรียนรู้ดังนี้

 • การเรียนรู้พื้นฐานของคณิตศาสตร์ เช่น การนับ, การบวก การลบ เป็นต้น
 • การเรียนรู้เรื่องของเลข โดยการเรียนรู้เรื่องของจำนวนเต็ม, เลขจำนวนติดลบ, เลขเศษส่วน, และเปอร์เซ็นต์ เป็นต้น
 • การเรียนรู้เรื่องของทฤษฎีเชิงเส้น เช่น การแก้สมการ, การวัดระยะทาง การแก้ปัญหาเชิงเส้น เป็นต้น
 • การเรียนรู้เรื่องของรูปทรง โดยการเรียนรู้รูปแบบของรูปทรง เช่น สี่เหลี่ยม, วงกลม, ทรงกระบอก เป็นต้น
 • การเรียนรู้เรื่องของการวัดและการเปรียบเทียบ โดยการเรียนรู้เรื่องของเวลา, อุณหภูมิ และน้ำหนัก เป็นต้น
 • การเรียนรู้เรื่องของสถิติ เช่น การนับถือศาสนา, การหาค่าเฉลี่ย
 • การเรียนรู้เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการเรียนรู้เรื่องของตารางความถี่, การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เป็นต้น
 • การเรียนรู้เรื่องของเรขาคณิต เช่น การวาดแผนผัง, การวาดแผนที่ เป็นต้น
 • การเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ในช่วงป.1 ถึง ป.6 นอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาแล้ว ยังสามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอื่นๆ เช่น ทักษะการแก้ปัญหา, การตัดสินใจ, และการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆ อีกด้วย


ดังนั้น การเน้นการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ในช่วงป.1 ถึง ป.6 เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาของเด็กอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตได้โดยมีการใช้วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีการปรับใช้วิธีการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการของเด็กและการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาของเด็กในแต่ละช่วงเวลาและระดับชั้นเรียน

Reference

 1. “The Effects of Classroom Seating on Students’ Performance in a High School Science Setting” (2016) – https://scholarworks.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1111&context=honorstheses
 2. “The Impact of Parental Involvement on Children’s Education” (2017) – https://digitalcommons.brockport.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1762&context=ehd_theses
 3. “The Effects of Exercise on Cognitive Performance in Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis” (2020) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7487598/
 4. “The Role of Technology in Education: A Literature Review” (2019) – https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2158244019854246
 5. “The Impact of Student Diversity on Academic Performance in Higher Education: A Meta-Analysis” (2018) – https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2332858418762698