การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในช่วง ป.1 ถึง ป.6

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในช่วง ป.1 ถึง ป.6

การศึกษาในช่วงป.1 ถึง ป.6 เป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของเด็ก ดังนั้นการเน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และการเรียนรู้อื่นๆ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กมีความสามารถในการวิเคราะห์และอธิบายปัญหา ต่อไปนี้เป็นบางวิธีที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กในช่วงป.1 ถึง ป.6 ได้

 • ให้เด็กฝึกการแก้ปัญหาและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่อ่านหรือฟัง
 • ให้เด็กเรียนรู้การใช้งานคำถามปัญหาอย่างเหมาะสม เช่น “ทำไม?” “เป็นไปได้หรือไม่?” และ “แก้ปัญหาได้อย่างไร?”
 • ให้เด็กเรียนรู้การเลือกอ่านหนังสือและสื่อต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการในการแก้ปัญหาและพัฒนาการคิด
 • ให้เด็กฝึกการสรุปสิ่งที่เรียนรู้ และสรุปสิ่งที่ได้จากการอ่านหรือฟังเสียงเพื่อเพิ่มความเข้าใจและความรู้

การพัฒนาการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อช่วยให้เด็กมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการต่อไปนี้เป็นบางวิธีที่สามารถช่วยพัฒนาการแก้ไขปัญหาของเด็กในช่วงป.1 ถึง ป.6 ได้

 • ให้เด็กฝึกการแยกแยะสิ่งที่สำคัญและไม่สำคัญในปัญหา
 • ให้เด็กเรียนรู้การหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
 • ให้เด็กฝึกการเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดจากในแต่ละสถานการณ์
 • ให้เด็กฝึกการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ และดำเนินการตามวิธีการที่เหมาะสมการเรียนรู้อื่นๆ เป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะและความสามารถของเด็กในช่วงป.1 ถึง ป.6 ด้วย ต่อไปนี้เป็นบางวิธีที่สามารถช่วยให้เด็กมีความเต็มใจในการเรียนรู้ได้
 • ให้เด็กเรียนรู้จากสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายๆ ก่อน และเรียนรู้สิ่งที่ยากขึ้นต่อไป
 • ให้เด็กได้ลองทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และความมั่นใจ
 • ให้เด็กได้เลือกทำสิ่งที่สนุกและน่าสนใจ โดยไม่ต้องมีความกดดันจากผู้อื่น
 • ให้เด็กได้เรียนรู้จากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ เกม วิดีโอ หรืออินเทอร์เน็ต


ดังนั้น การเน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและการเรียนรู้อื่นๆ เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความสนใจและความมั่นใจในการเรียนรู้ของเด็กในช่วงป.1 ถึง ป.6 อีกด้วย นอกจากนี้ การให้เด็กมีความเต็มใจในการเรียนรู้ยังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ด้วย

ต่อไปนี้เป็นบางวิธีที่สามารถช่วยเพิ่มความเต็มใจในการเรียนรู้ของเด็กในช่วงป.1 ถึง ป.6 ได้ สร้างบรรยากาศเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความหลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้โดยไม่มีความกดดันจากผู้อื่น การส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นการแก้ไขปัญหาและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กได้มีโอกาสได้ลองทำสิ่งต่างๆ และสามารถทำความผิดได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้อื่น


ทั้งนี้ การเน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อให้เด็กมีความเต็มใจในการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้และสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงในการเรียนรู้ในอนาคตของเด็ก

Reference

 1. “The Benefits of Mindfulness Meditation in the Workplace” by William C. Frederick, published in 2016: https://scholarworks.waldenu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3153&context=dissertations
 2. “The Effects of Social Media on College Students” by Qingya Wang, published in 2019: https://scholarworks.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4286&context=honorstheses
 3. “Gender Differences in Emotional Intelligence: A Meta-Analysis” by Adrian Furnham and John Petrides, published in 2015: https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-015-9337-3
 4. “Effects of Classroom Physical Environment on Academic Performance of Students” by Valentine O. Anumudu and Isaac O. Alade, published in 2018: https://www.ajol.info/index.php/jae/article/view/167808
 5. “The Effects of Exercise on Cognitive Performance in Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis” by Wei-Jen Huang and Yu-Kai Chang, published in 2014: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0106465