การพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

การพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการ เตรียมความพร้อมสำหรับเด็กในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในสังคมและสถานการณ์ที่ต่างกันไปไปตามเวลา นอกจากนี้การเรียนรู้แบบเปิดเผย (Open learning) นั้นมีการให้โอกาสแก่เด็กๆ ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงความรู้และเทคโนโลยีที่สามารถใช้งานได้อย่างอิสระ


วิธีการเรียนรู้แบบเปิดเผยนั้นเน้นให้เด็กเป็นผู้กำหนดเป้าหมายและรูปแบบการเรียนรู้ของตนเอง โดยให้เด็กเลือกวิธีการเรียนรู้และเตรียมตัวเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การใช้แอปพลิเคชัน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ต และการใช้สื่อสารออนไลน์ เป็นต้น


การเรียนรู้แบบเปิดเผยยังช่วยให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ อย่างที่ต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กๆ ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองโดยใช้ทักษะการแก้ไขปัญหา และเพิ่มความมั่นใจในการเรียนรู้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเป็นทักษะที่สำคัญและเป็นตัวช่วยสำคัญในการต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้แบบเปิดเผยยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่และการทำงานในที่ทำงานในอนาคต


การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเปิดเผย เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของเด็กๆ โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายและเติบโตเป็นบุคคลที่มีทักษะคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพในสังคมที่ต้องการใช้ทักษะดังกล่าวอย่างมากขึ้นในอนาคต

Reference

“Open Educational Resources and College Textbook Choices: A Review of Research on Efficacy and Perceptions” by Seaman et al. (2018) – https://www.onlinelearningsurvey.com/oer.html

“Open Educational Resources: Access, Equity, and Effectiveness” by Hilton (2016) – https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1474904116667786

“Open Educational Resources and Student Course Outcomes: A Multilevel Analysis” by Hilton et al. (2019) – https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08923647.2019.1595856

“The Impact of Open Educational Resources on Various Student Success Metrics” by Hilton et al. (2019) – https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07380569.2018.1511926

“Open Educational Resources and College Textbook Choices: A Phase II Study” by Seaman et al. (2017) – https://www.onlinelearningsurvey.com/reports/oer2017.pdf