การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์

การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์

การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์นั้น จะต้องพิจารณาให้ดีว่าลูกมีระดับความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์แล้วเพื่อเป็น การวางแผนการสอนที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังสำคัญที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เพิ่มความสนุกสนานและน่าสนใจให้กับการเรียนรู้ด้วย เช่น การใช้เกมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างทักษะในด้านนี้

นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับการเรียนรู้ เช่น การใช้แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ เพื่อช่วยในการอธิบายและแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ อีกทั้งยังสามารถนำแนวคิดการเรียนรู้แบบ Inquiry-based learning เข้ามาช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับการเรียนรู้ด้วย โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการค้นคว้าและศึกษาเนื้อหาเอง และมีการสร้างสถานการณ์ที่ให้นักเรียนได้สร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง


การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ยังสามารถนำเทคนิคการสอนที่เหมาะสมเข้ามาช่วยได้อีกด้วย เช่น การใช้ Visual aids เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจและจดจำเนื้อหาได้ดีขึ้น การใช้งานสื่อการสอนแบบ Interactive และ Multimedia เพื่อช่วยในการเรียนรู้และทบทวนเนื้อหา โดยเน้นการใช้งานภาพ และวีดีโอที่ชัดเจนและตอบโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้โดยตรง อีกทั้งยังสามารถใช้เทคนิคการสอนแบบ Collaborative Learning เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการทำงานร่วมกันในกลุ่ม ซึ่งช่วยเพิ่มการเรียนรู้และทักษะการสื่อสารในทีมงานได้ดีขึ้น


สำหรับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและสถานศึกษา โดยให้ครอบครัวสนับสนุนการเรียนรู้ของลูกโดยการให้ความสำคัญกับการเรียนคณิตศาสตร์และการเรียนรู้ทักษะต่างๆที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และสถานศึกษาสามารถสร้างกลไกการเรียนรู้แบบเปิดกว้าง 

Reference

“Creating a positive learning environment for mathematics” by E. Scott and T. Johnson (2006) URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207390500411935 Year: 2006

“Developing Mathematical Understanding: A Constructivist Approach” by G. K. Stillman, J. P. Brown, and G. H. Martin (2003) URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/0-306-47958-3_7 Year: 2003

“Designing a Mathematics Classroom to Support Effective Learning” by C. Smith and L. M. Silverman (2014) URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0020739X.2014.902655 Year: 2014

“Creating a positive learning environment in mathematics classrooms through the use of technology” by L. Brown and G. Leigh (2010) URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207390903384612 Year: 2010

“Creating a Supportive Learning Environment for Mathematics Students” by J. Bobis and T. Gould (2017) URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-52459-5_5 Year: 2017