การพัฒนาทักษะด้านการคิดเชิงตรรกะแบบเปิดเผย

การพัฒนาทักษะด้านการคิดเชิงตรรกะแบบเปิดเผย

การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการคิดเชิงตรรกะและการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเปิดเผยเป็นวิธีการที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาของเด็ก โดยในเชิงปฏิบัติจะสามารถใช้วิธีการเรียนรู้แบบเปิดเผยเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการคิดเชิงตรรกะและการแก้ไขปัญหาได้โดยมีการเน้นเรียนรู้ด้วยตนเอง จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแก้ไขปัญหาเองได้ด้วยตนเอง

นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีใน การสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการคิดเชิงตรรกะและการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเปิดเผย เช่น การใช้แอปพลิเคชันสำหรับเรียนรู้และเล่นเกม หรือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อฝึกการคิดเชิงตรรกะและแก้ไขปัญหา


งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการคิดเชิงตรรกะและการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเปิดเผยมีหลายงาน เช่น การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการคิดเชิงตรรกะและการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเปิดเผยเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของเด็ก โดยการใช้วิธีการเรียนรู้แบบเปิดเผยนั้นสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการคิดเชิงตรรกะและการแก้ไขปัญหาเช่นเดียวกับทักษะอื่น ๆ ที่พูดถึงในหัวข้อก่อนหน้านี้ การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการคิดเชิงตรรกะและการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเปิดเผยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องได้รับการพิจารณาในการศึกษาและการพัฒนาทักษะของเด็กและนักเรียนในปัจจุบัน

Reference

“The Effectiveness of a Logical Thinking Program on Developing Logical Thinking Skills for Gifted Children,” 2018: https://www.researchgate.net/publication/325784401_The_Effectiveness_of_a_Logical_Thinking_Program_on_Developing_Logical_Thinking_Skills_for_Gifted_Children

“Developing Logical Thinking Skills in Children: A Meta-Analysis,” 2015: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0193841X15585716

“Supporting Children’s Development of Logical Thinking through Number Games,” 2020: https://www.mdpi.com/2227-7102/10/1/18

“Improving Logical Thinking Skills of Elementary Students through Game-Based Learning,” 2019: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1877042819313394

“The Effect of Inquiry-Based Learning on Logical Thinking and Academic Achievement of Elementary Students,” 2017: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15313220.2016.1249015