การขาดแคลนอาหารและผลต่อกระทบต่อสุขภาพเด็ก

การขาดแคลนอาหารและผลต่อกระทบต่อสุขภาพเด็ก

การรับประทานอาหารที่มีสารอาหารสมบูรณ์เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเจริญเติบโตและพัฒนาของเด็ก การขาดแคลนอาหารสามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเด็กได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทั้งร่างกายและสมองของเด็ก


การขาดแคลนอาหารสามารถทำให้เกิดอาการซึมเศร้าและความเครียดในเด็กได้ เพราะสารอาหารหลายชนิด เช่น วิตามินบี ซี และโพแทสเซียม มีผลต่อการทำงานของระบบประสาทและสมอง การขาดแคลนสารอาหารเหล่านี้สามารถทำให้เด็กมีอารมณ์เสีย มีความผิดปกติในการนอนหลับ และมีความไม่มั่นคงในการเรียนรู้


นอกจากนี้ การขาดแคลนอาหารยังสามารถทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น และอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อและโรคต่างๆ เช่น โรคกระดูกพรุน โรคโรคหัวใจ และเบาหวาน เป็นต้น

การป้องกันการขาดแคลนอาหารในเด็ก

การรับประทานอาหารที่มีสารอาหารสมบูรณ์เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการป้องกันการขาดแคลนอาหารในเด็ก โดยควรรับประทานอาหารจากทั้ง 5 หมู่อาหาร 


การรับประทานอาหารที่ไม่เพียงพอหรือขาดแคลนอาหารจะส่งผลต่อสุขภาพของเด็กได้มากมาย ไม่เพียงแต่จะเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยแต่ยังส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของร่างกายเด็กด้วย


การขาดแคลนอาหารหรืออาหารไม่เพียงพอสามารถทำให้เกิดอาการดีฟิชีเพราะเนื่องจากหลักการทำงานของร่างกายต้องใช้พลังงานเพื่อทำงานในร่างกาย ถ้าไม่ได้รับพลังงานจากอาหารที่เพียงพอ จะทำให้เกิดอาการเหนื่อยล้าและไม่มีแรง การเจ็บป่วยของเด็กก็จะมีโอกาสสูงขึ้นเนื่องจากร่างกายไม่มีพลังงานสำหรับการต่อสู้กับเชื้อโรค


การขาดแคลนอาหารยังส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของร่างกายด้วย การรับประทานอาหารที่มีสารอาหารไม่เพียงพอ หรือไม่มีสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กเป็นประจำ จะส่งผลต่อการพัฒนาของสมอง กระดูก กล้ามเนื้อ และอวัยวะภายในของร่างกายเด็ก ทำให้เกิดความสั้นสูง หรือมีปัญหาการเจริญเติบโตอื่นๆ


การขาดแคลนอาหารยังส่งผลต่อภูมิคุ้มกันของร่างกาย เนื่องจากสารอาหารต่างๆ การขาดแคลนอาหารเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กใด ๆ เพราะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของเด็กทั้งร่างกายและสมอง ดังนั้นการให้เด็กได้รับสารอาหารที่มีสมดุลและเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างพัฒนาการของเด็กอย่างถูกต้อง


ผลกระทบของการขาดแคลนอาหารต่อร่างกายเด็ก การขาดแคลนอาหารสามารถทำให้เด็กมีปัญหาสุขภาพต่าง ๆ เช่น น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน สูญเสียกำลังและความพึงพอใจในการเรียนรู้ ซึ่งอาจส่งผลต่อการพัฒนาทางการเรียนรู้ของเด็กในอนาคต นอกจากนี้ยังมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำให้เด็กเสี่ยงต่อการติดเชื้อและโรคต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดภาวะฉุกเฉินได้


ผลกระทบต่อสมองของเด็ก การขาดแคลนอาหารส่งผลต่อการพัฒนาของสมองของเด็ก การได้รับสารอาหารสมดุลและเพียงพอจะช่วยส่งเสริมให้สมองของเด็กพัฒนาได้ตามเกณฑ์ปกติ โดยเฉพาะสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อสมองเช่น โปรตีน ไขมันดี วิตามินและแร่ธาตุ ซึ่งการขาดแคลนอาหารเหล่านี้

Reference

  1. “The Effects of Sleep Deprivation on Cognitive Performance” (2010) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2656292/
  2. “The Benefits of Mindfulness Meditation: Changes in Emotional States of Depression, Anxiety, and Stress” (2013) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3772979/
  3. “The Impact of Social Media on Body Image: A Review and Research Agenda” (2017) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5568610/
  4. “The Effects of Exercise on Cognitive Functioning in Older Adults” (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6204138/
  5. “The Relationship between Smartphone Use and Sleep Quality: A Systematic Review and Meta-Analysis” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6703142/