การตรวจสอบสุขภาพสมองของทารกในครรภ์

การตรวจสอบสุขภาพสมองของทารกในครรภ์

การตรวจสอบสุขภาพสมองและระบบประสาทของทารกในครรภ์สามารถช่วยตรวจจับภาวะแทรกซ้อนและปัญหาการพัฒนาได้บางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตรวจสุขภาพสมองของทารก ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การทำคลื่นไฟฟ้าสมอง (electroencephalography: EEG) หรือการทำภาพวิทยาศาสตร์สมอง (magnetic resonance imaging: MRI)

เพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบความเป็นปกติของสมองและระบบประสาทของทารกได้และยังสามารถช่วยตรวจจับภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น ความผิดปกติในการพัฒนาสมอง ความผิดปกติในการเคลื่อนไหว และภาวะซีดสมอง (hypoxia) ซึ่งเป็นภาวะที่เกิดจากขาดออกซิเจนในเลือดที่ไปสู่สมอง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสมองและความฉลาดของทารกในอนาคต


นอกจากนี้การตรวจสุขภาพสมองและระบบประสาทของทารกยังสามารถช่วยให้แม่ที่ตั้งครรภ์มีความมั่นใจในการเลี้ยงลูกในครรภ์ได้ โดยรวมแล้วการตรวจสุขภาพสมองและระบบประสาทของทารกในครรภ์จะช่วยให้แม่และแพทย์สามารถตรวจจับและรักษาปัญหาที่เกี่ยวกับสมองและระบบประสาทของทารกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนและปัญหาการพัฒนาของทารกในครรภ์ และช่วยให้ทารกมีความสมบูรณ์และพร้อมที่จะเกิดมายังโลกนอกได้ในภาวะที่ดีที่สุด

Reference

1. Levitt, P. (2003). Structural and functional maturation of the developing primate brain. The Journal of pediatrics, 143(4 Suppl), S35-S45. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347603004147  (published in 2003) 

2. Hagberg, H., Gressens, P., & Mallard, C. (2012). Inflammation during fetal and neonatal life: implications for neurologic and neuropsychiatric disease in children and adults. Annals of neurology, 71(4), 444-457. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22522481/  (published in 2012)

3. Kinney, H. C., & Volpe, J. J. (2018). Modeling the encephalopathy of prematurity in animals: the important role of translational research. Neuropathology and Applied Neurobiology, 44(1), 26-36. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29135013/  (published in 2018)

4. van de Looij, Y., Ginet, V., Chatagner, A., Melo, A., Rey, M., Wang, X., … & Hüppi, P. S. (2014). Neonatal brain injury and adult neurogenesis. Journal of neural transmission, 121(8), 845-859. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s00702-014-1185-6  (published in 2014)5. Miller, S. L., Huppi, P. S., & Mallard, C. (2016). The consequences of fetal growth restriction on brain structure and neurodevelopmental outcome. Journal of physiology, 594(4), 807-823. URL: https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1113/JP270581  (published in 2016)