การเจริญเติบโตระบบประสาทและสมองของทารก

การเจริญเติบโตระบบประสาทและสมองของทารก

การเจริญเติบโตของสมองและระบบประสาทต่อเนื่องเป็นสิ่งที่สำคัญในช่วงเวลาตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์จนถึงการเกิด การพัฒนาที่ดีของสมองและระบบประสาทต่อเนื่องในช่วงนี้จะมีผลต่อพัฒนาการที่มีคุณภาพและสมบูรณ์ของทารกหลังเกิด ซึ่งสามารถมีผลต่อการเรียนรู้ พฤติกรรม และสุขภาพที่แข็งแรงในอนาคตของทารกด้วย 


สำหรับการเจริญเติบโตของสมอง จะมีกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยตลอดระยะเวลาทารกอยู่ในครรภ์ โดยเซลล์สมองจะเติบโตและเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย ทำให้เกิดการสร้างสรรค์สมองในช่วงแรกๆของชีวิต และยังมีการพัฒนาเนื้อเยื่อสมองที่สำคัญ เช่น มีการสร้างเนื้อเยื่อที่เกี่ยวกับความสนใจ ความจำ การมีสมาธิ และการแก้ปัญหา ซึ่งทำให้ทารกมีความสามารถทางด้านสติปัญญาและสมองเหมือนกับที่เกิดขึ้นในเด็กเล็ก ๆ ที่เกิดมาแล้ว


นอกจากนี้ ระบบประสาทต่อเนื่องของทารกในครรภ์ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทารกสามารถเคลื่อนไหวได้และมีการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ภายในครรภ์ ทารกยังมีการพัฒนาระบบประสาทเสริมความสามารถของร่างกาย เช่น การพัฒนาระบบประสาทกล้ามเนื้อและกระดูกเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเคลื่อนไหวหลังเกิด รวมถึงการพัฒนาระบบทางประสาทสัมผัส เพื่อให้ทารกสามารถรับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้และมีการตอบสนองกลับอย่างเหมาะสม


ทั้งนี้ การพัฒนาของสมองและระบบประสาทต่อเนื่องของทารกในครรภ์นั้นยังคงเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของชีวิตหลังเกิดด้วย โดยในช่วงเด็กแรกเกิด ระบบประสาทจะต้องเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีผลต่อพัฒนาการของเด็กในอนาคต ดังนั้น การดูแลและส่งเสริมการพัฒนาของทารกในช่วงเริ่มต้นของชีวิตอาจจะมีผลที่สำคัญต่อการเติบโตและพัฒนาของทารกในอนาคตได้เป็นอย่างมาก

Reference

1. “Fetal Brain Development and the Effects of Alcohol Exposure” by R. I. Wood et al., published in the Journal of Neurodevelopmental Disorders in 2017. URL: https://link.springer.com/article/10.1186/s11689-017-9205-9 

2. “Fetal Brain Development: The Role of Maternal Stress and Nutrition” by E. M. Wyrwoll et al., published in the Journal of Physiology in 2016. URL: https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1113/JP271781 

3. “Fetal Neurodevelopment: The Role of Epigenetic Mechanisms” by D. J. Osborne and M. J. Lubin, published in the International Journal of Developmental Neuroscience in 2019. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736574818303536 4. “Prenatal Stress and Fetal Brain Development” by R. K. Srivastava and S. S. Siddiqui, published in the Journal of Neuroscience Research in 2018. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jnr.24263