การพัฒนาทักษะด้านการเขียนและการอ่านในเด็ก

การพัฒนาทักษะด้านการเขียนและการอ่านในเด็ก

การส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการเขียนและการอ่านในเด็กเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เนื่องจากทักษะดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยเหลือในการเรียนรู้และการพัฒนาต่อไปในชีวิต ดังนั้นการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการเขียนและการอ่านในเด็กนั้น จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ


โดยเริ่มต้นการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการอ่านในเด็ก คุณแม่ควรสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการอ่าน เช่น การจัดหนังสือให้เป็นระเบียบ มีที่นั่งสบายๆ เพื่อสร้างความสุขในการอ่าน อีกทั้งยังควรส่งเสริมการอ่านโดยการให้อ่านหนังสือหรือเรื่องสั้นๆ เพื่อเสริมสร้างการอ่านอย่างต่อเนื่อง ส่วนการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเขียน คุณแม่สามารถเริ่มต้นด้วยการให้เด็กเขียนเรื่องสั้นๆ หรือเขียนปฏิทินเพื่อฝึกทักษะการเขียนและการออกแบบ

ในขณะเดียวกัน คุณแม่ยังสามารถส่งเสริมทักษะการเขียนในเด็กโดยการให้เขียนจดหมายถึงคนที่รัก เพื่อให้เด็กมีแรงบันดาลใจในการเขียนการใช้เทคโนโลยีสื่อสาร เช่น แอปพลิเคชันการอ่านหนังสือออนไลน์ หรือเกมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น สามารถช่วยให้เด็กมีแรงบันดาลใจในการอ่านและเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน 


นอกจากนี้ การส่งเสริมพัฒนาทักษะการเขียนและการอ่านในเด็กยังควรเน้นให้มีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องโดยให้เด็กเขียนเรื่องต่อเนื่อง เช่น สร้างเรื่องที่มีเนื้อเรื่องต่อเนื่องกัน เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ว่าการเขียนเรื่องต่อเนื่องนั้นต้องมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม เช่น การใช้คำบรรยาย การใช้คำคล้องคิด การใช้เทคนิคการเขียนเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับเรื่อง


อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการเขียนและการอ่านในเด็กไม่ได้มีวิธีการที่แน่นอนว่าจะสำเร็จได้เสมอไป การส่งเสริมพัฒนาทักษะดังกล่าวต้องใช้เวลาและความอดทนจากผู้ปกครองและอาจารย์ เพื่อช่วยเด็กเติบโตและพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Reference

1. “The Effects of Parental Literacy Involvement and Child Reading Interest on the Development of Emergent Literacy Skills” by Jennifer A. Meece, Judith A. Gentile, and Linda L. Fallon (2008)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2910344/ 

2. “Teaching writing in kindergarten: A structured approach to daily writing that helps every child become a successful writer” by Randee Bergen (2015)

URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210656115000371 

3. “The effects of a peer tutoring intervention on the writing skills of elementary students with learning disabilities” by Sharon Vaughn, et al. (2011)

URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X11000612 

4. “Effects of reading and writing activities on the literacy skills of preschoolers from low-income backgrounds” by Laura M. Justice, et al. (2010)

URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8624.2009.01412.x 

5. “The Impact of Digital Storytelling on EFL Students’ Writing Skills and Motivation” by Abdullah Abu-Tineh and Raed Alghazo (2019)

URL: https://www.mdpi.com/2076-3417/9/11/2303