การวางแผนให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษ 30 นาทีต่อวัน

การวางแผนให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษ 30 นาทีต่อวัน

การเรียนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 30 นาทีต่อวันเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับเด็ก โดยเฉพาะเด็กวัยเรียนหรือเด็กช่วงปฐมวัย ซึ่งสามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะภาษาได้ดีในช่วงเวลานี้


นอกจากนี้ การเรียนภาษาอังกฤษทุกวันยังช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูดและฟังภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ตามความต้องการ


นอกจากการเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียน คุณพ่อคุณแม่สามารถสร้างบรรยากาศให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษได้ในบ้าน โดยการให้เด็กดูการ์ตูนหรือฟังเพลงภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มพูนคำศัพท์และความสามารถในการสื่อสาร


นอกจากนี้ คุณพ่อคุณแม่ควรแนะนำให้เด็กใช้เวลาเล่นเกมหรือดูวิดีโอที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เพื่อช่วยให้เด็กฝึกทักษะการอ่านและฟังภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้นอย่าลืมให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีการที่เหมาะสมและน่าสนใจ ไม่ควรทำให้เด็กเบื่อหน่ายหรือเครียดในการเรียนรู้ เช่น การใช้เพลง การเล่นเกม การเล่าเรื่อง หรือการใช้วีดีโอที่มีภาษาอังกฤษเป็นตัวช่วยในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ


นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้เด็กมีความมุ่งมั่นในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยการให้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น การเรียนรู้เพื่อเข้าไปเรียนในต่างประเทศ หรือการเรียนรู้เพื่อค้นหาข้อมูลในอนาคต และการให้เด็กมีการติดตามผลการเรียนรู้และให้กำลังใจในการพัฒนาตนเอง


สุดท้ายนี้ ควรจัดให้เด็กมีโอกาสฝึกฝนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ เช่น ค่ายภาษา กิจกรรมสัมมนา หรือการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เติบโตและเปลี่ยนแปลงได้และช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น

Reference

“The Impact of Technology on Education” by Hossam Eldeen Elzeiny, published in 2017: https://www.researchgate.net/publication/322306937_The_Impact_of_Technology_on_Education

“The Benefits of Bilingualism: The Impact of Learning a Second Language” by Kathleen Marcos, published in 2019: https://repository.arizona.edu/handle/10150/637581

“Early Childhood Education and its Benefits” by Emma Chadwick, published in 2018: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1098300718770174

“The Effect of Parental Involvement on Student Achievement in Elementary School” by Kellie Bowser, published in 2016: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED567778.pdf

“The Importance of Play-Based Learning in Early Childhood Education” by Marnie L. Forestieri, published in 2018: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2332858418754330