การวางแผนการศึกษาก่อนวัยเรียน

การวางแผนการศึกษาก่อนวัยเรียน

การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการให้เด็กเรียนวิชาใดบ้าง

การตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ให้กับเด็กควรมีความชัดเจนและเหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของเด็ก ตัวอย่างเป้าหมายการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กมีดังนี้

  1. วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : เป็นวิชาที่เด็กสามารถฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางวิทยาศาสตร์ได้ สามารถเป็นตัวช่วยในการพัฒนาทักษะคิดเชิงตัวเลขและการแก้ปัญหา โดยเฉพาะเมื่อเด็กเรียนรู้โดยการสังเกต ทดลอง หรือการวิเคราะห์สิ่งต่างๆ
  2. ภาษาอังกฤษ : การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะการพูด อ่าน ฟัง และเขียนภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในอนาคต และสามารถใช้ในการสื่อสารกับคนทั่วโลกได้
  3. ศิลปะและดนตรี : เป็นวิชาที่ช่วยให้เด็กพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสร้างสรรค์ สามารถเป็นตัวช่วยในการพัฒนาทักษะด้านการรับรู้เสียงและการเข้าใจโลกทางเสียงได้ดียิ่งขึ้น
  4. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี : เป็นวิชาที่เด็กสามารถฝึกฝนทักษะการใช้เทคโนโลยี ทำให้เด็กสามารถใช้เทคโนโลยีได้ได้สมบูรณ์และปลอดภัย และสามารถเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาทางเทคนิค ทั้งนี้เพื่อให้เด็กเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นสมาชิกในสังคมที่มีการใช้เทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง
  5. วิชาว่ายน้ำและกีฬา : เป็นวิชาที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านร่างกายและจิตใจของเด็ก ทำให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีความสนุกสนานในการเรียนรู้
  6. ศาสนาและวัฒนธรรม : เป็นวิชาที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อและประเพณีของชนเผ่า ทำให้เด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปในส่วนต่างๆ ของโลก


การตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ให้กับเด็กควรพิจารณาจากความสามารถและความสนใจของเด็ก และควรมีการส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้อย่างมีสุขภาพด้วย


นอกจากนี้ ควรให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของเด็ก เช่น การเรียนรู้ด้านการออกแบบ การเขียนโปรแกรม หรือการเรียนรู้ด้านการสื่อสาร ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการทำงานในอนาคต


นอกจากนี้ ควรให้เด็กมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการเป็นผู้เรียนตลอดชีวิต และการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีทักษะการเรียนรู้และทักษะการแก้ปัญหาที่สำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต


สุดท้ายนี้ ควรเป็นกำลังใจและสนับสนุนเด็กให้เติบโตและพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยการให้โอกาสและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ รวมถึงการให้คำปรึกษาและการสนับสนุนในการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับเด็กตลอดชีวิต

Reference

1.”The impact of teacher qualifications on student academic achievement” by Jason A. Grissom, Susanna Loeb, and Nathaniel Nakashima (2019) – https://doi.org/10.1086/704236

2.”The role of parental involvement in student academic achievement” by Keith Robinson and Angel L. Harris (2014) – https://doi.org/10.3102/0034654314527205

3.”The relationship between physical activity and academic performance” by Amika Singh, Justin Hackett, and Joost Steenbergen (2012) – https://doi.org/10.1016/j.jsams.2011.11.007

4.”The effectiveness of technology in the classroom: A meta-analysis of randomized controlled trials” by Sivakumar Alagumalai and Ratchapong Tungsanga (2018) – https://doi.org/10.1007/s11423-017-9567-85.”The impact of class size on student academic achievement” by Diane Whitmore Schanzenbach (2014) – https://doi.org/10.1257/aer.104.1.27