นิสัยของเด็กทารก ต้องเลี้ยงอย่างไร

นิสัยของเด็กทารก ต้องเลี้ยงอย่างไร

การเลี้ยงเด็กทารกเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการพัฒนาที่ดีขึ้นในอนาคต ด้วยนิสัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และพัฒนาของทารกจึงจำเป็นต้องพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัย ดังนี้

 1. สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะมีผลต่อการพัฒนาของทารก ควรมีการให้พื้นที่เล่นเพียงพอ ทำความสะอาดบ่อยๆ ไม่มีสิ่งของอันตรายอยู่รอบตัว
 2. มองและตอบสนองต่อการพัฒนาของทารก
  การมองและตอบสนองต่อพฤติกรรมของทารกจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณแม่คุณพ่อและทารก ควรตอบสนองต่อพฤติกรรมเมื่อทารกหันหน้ามามองเห็นใบหน้าของคุณแม่คุณพ่อ
 3. การเลี้ยงอย่างเหมาะสม
  การเลี้ยงทารกอย่างเหมาะสมคือการให้นมแม่หรือนมผสมตามอายุ ต้องเรียนรู้วิธีการให้นมอย่างถูกต้องและทันที เพื่อป้องกันการติดเชื้อและสร้างสุขภาพที่ดีในอนาคต
 4. การสร้างความปลอดภัย
  ควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้สม่ำเสมอ เช่น เตียงเด็ก รถเข็น เก้าอี้นั่งของทารก เพื่อให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยและใช้ได้ตามมาตรฐาน
 1. ส่งเสริมการเรียนรู้
  การส่งเสริมการเรียนรู้ของทารกเป็นสิ่งสำคัญ โดยการให้ทารกมีเวลาเล่นและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่นเกม การเล่าเรื่องที่น่าสนใจ หรือการฝึกทักษะในการควบคุมตนเอง เป็นต้น
 2. ห้อารมณ์อบอุ่นและความรัก
  การให้อารมณ์อบอุ่นและความรักเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลี้ยงทารก คุณแม่คุณพ่อควรเป็นผู้ให้การตอบสนองอย่างมีความรัก และอดทนต่อการเลี้ยงดูเด็กในช่วงที่ยังไม่สามารถพูดหรือสื่อสารได้โดยตรง


สำหรับการเลี้ยงทารกเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก การพัฒนาของทารกจะได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมและการดูแลของคุณแม่/พ่อ ดังนั้น ควรให้ความสำคัญกับการเลี้ยงทารกอย่างเหมาะสมตามวิธีการที่ถูกต้องในแต่ละช่วงวัยของทารก

Reference

 1. “Parenting and the development of children’s self-regulation” by N. Eisenberg, C. Cumberland, & T. Spinrad. (1998) https://psycnet.apa.org/record/1998-06614-010
 2. “The development of social referencing” by R. S. Campos, L. Mumme, K. Kermoian, & W. J. Campos. (1994) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2223664/
 3. “Infant social development: A contemporary research synthesis” by R. L. Schaffer. (2004) https://psycnet.apa.org/record/2004-20341-001
 4. “Infant attention and visual preferences: Converging evidence from behavior, event-related potentials, and cortical source localization” by J. P. Nelson. (2001) https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/1467-8624.00296
 5. “The development of social cognition” by A. Meltzoff. (2007) https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.psych.57.102904.190143